English Polish
{1} is loading. {1} ładuje się.
A network error caused the media download to fail part-way. Błąd sieci spowodował, że zawartość multimedialna została pobrana tylko częściowo.
Audio Player Odtwarzacz audio
Audio Track Ścieżka dźwiękowa
Auto Automatyczna
Background Tło
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window. Początek okna dialogowego. Przycisk Escape anuluje i zamknie okno.
Black Czarny
Blue Niebieski
Buffer Progress Buffer Progress
Buffer State Buffer State
Captions CC
Caption Settings Dialog Okno ustawień napisów
captions off CC są wyłączone
captions settings ustawienia CC
Casual Ozdobne
Chapters Rozdziały
Close Zamknij
Close Modal Dialog Zamknij okno modalne
Codecs Codecs