English Occitan
Color Color
Connection Speed Connection Speed
Copy embed code Copiar lo còdi d’integracion
Copy magnet URI Copiar lo magnet URI
Copy the video URL Copiar l’URL de la vidèo
Copy the video URL at the current time Copiar l’URL de la vidèo a aquesta posicion
Current Time Durada passada
Cyan Cian
Depressed Enfonsat
Descriptions Descripcions
descriptions off descripcions desactivadas
descriptions settings paramètres de descripcion
Done Acabat
Download Breakdown Download Breakdown
Dropshadow Ombrat
Duration Durada
End of dialog window. Fin de la fenèstra.
Font Family Familha de polissa
Font Size Talha de la polissa
From peers: From peers: