English Norwegian Nynorsk
Only groups can create events Berre grupper kan laga hendingar
Only moderators and administrators can unsuspend a profile Berre moderatorar og styrarar kan oppheva sperring av profilar
Only moderators and administrators can suspend a profile Berre moderatorar og styrarar kan sperra ein profil
Only admins can create groups Berre styrarar kan laga grupper
Organizer profile is not owned by the user Brukaren eig ikkje arrangørprofilen
User already disabled Brukaren er allereie inaktiv
User cannot change email Brukaren kan ikkje endra epostadressa
Participant already has role %{role} Deltakaren har rolla %{role} allereie
User requested is not logged-in Den førespurte brukaren er ikkje innlogga
Profile invited doesn't exist Den inviterte profilen finst ikkje
This user has been disabled Denne brukaren er avskrudd
Current profile is not a member of this group Denne brukaren er ikkje medlem av gruppa
Current profile is not an administrator of the selected group Denne brukaren er ikkje styrar av gruppa
This user can't reset their password Denne brukaren kan ikkje nullstilla passordet sitt
This email is already used. Denne eposten er allereie i bruk.
This member already has been rejected. Denne medlemen har allereie fått avslag.
This profile doesn't have permission to update an event on behalf of this group Denne profilen har ikkje løyve til å oppdatera hendingar på vegner av denne gruppa
Profile ID provided is not the anonymous profile one Denne profil-IDen er ikkje den anonyme profilen
The new email must be different Den nye epostadressa må vera annleis
The new email doesn't seem to be valid Den nye epostadressa ser ut til å vera feil