Key English Polish
app_name Mobilizon Mobilizon
yes Yes Tak
no No Nie
cancel Cancel Anuluj
help Help Pomoc
error Error: %1$s Błąd; %1$s
no_internet No Internet Connection Brak połączenia z internetem
enable_data Enable Data Włącz dane
change_instance Change instance Zmień instancję
instance_choice Pick an instance Wybierz instancję
validate Validate Waliduj
not_valide_instance This instance does not seem to be valid! Ta instancja nie wydaje się być prawidłowa!
access_needed App need access to %1$s Aplikacja potrzebuje pozwolenia na %1$s
show_location Show Location Pokaż położenie
ok OK OK
navigation_drawer_open Open the menu Otwórz to menu
navigation_drawer_close Close the menu Zamknij to menu
explore Explore Przeglądaj
my_events My events Moje wydarzenia
my_groups My groups Moje grupy