The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Galician
Deletion date: Data de borrado:
If you want to vote in this poll, you have to give your name, make your choice, and submit it by selecting the save button at the end of the line. Se quere votar nesta enquisa, ten que fornecer o seu nome, marcar a súa escolla, e enviala seleccionando o botón gardar ao final da liña.
The administrator locked this poll. Votes and comments are frozen, it is no longer possible to participate Esta enquisa foi bloqueada pola persoa a cargo da administración. Os votos e comentarios están bloqueados, non se pode participar
The poll has expired, it will soon be deleted. A enquisa caducou, proximamente será eliminada.
Your vote has been saved, but please note: you need to keep this personalised link to be able to edit your vote. O seu voto gardouse, pero teña en conta que ten que gardar esta ligazón personalizada para poder modificar o seu voto.