The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Galician
Create a poll Cree unha enquisa
Define dates or subjects to choose from Defina as datas ou os temas a escoller
Discuss and make a decision Discutir e tomar unha decisión
Do you want to Quere
Framadate is an online service for planning an appointment or making a decision quickly and easily. No registration is required. Framadate é un servizo en liña que permite planificar unha xuntanza ou tomar decisións rapidamente e de xeito sinxelo. Non é necesario rexistrarse.
Here is how it works: Velaquí como funciona:
Send the poll link to your friends or colleagues Enviar a ligazón da enquisa aos seus amigos ou compañeiros
What is Framadate? De que se trata?
view an example? ver un exemplo?
CeCILL-B license Licenza CeCILL-B
Framadate is licensed under the Framadate está licenciado baixo a
Framadate was initially based on Inicialmente Framadate foi baseado en
The software O software
This software needs javascript and cookies enabled. It is compatible with the following web browsers: Este software require activar JavaScript e o rastro (cookies) activado. É compatíbel cos seguintes navegadores:
software developed by the University of Strasbourg. These days, it is developed by the Framasoft association. un software desenvolvido pola Universidade de Estrasburgo. Agora, o seu desenvolvemento é realizado pola asociación Framasoft.
Grow your own Cultive o seu xardín
If you want to install the software for your own use and thus increase your independence, we can help you at: Se quere instalar o software para o seu propio uso e así aumentar a súa independencia, podemos axudarlle a:
To participate in the software development, suggest improvements or simply download it, please visit Para participar no desenvolvemento de software, suxerir melloras ou simplemente descargalo, visite
the development site a páxina de desenvolvemento
Actions Accións