Translation

Show zip content
English
Context English Catalan Actions
Privacy Privacy Privacitat
Purge expired files from localStorage Purge expired files from localStorage Netegeu els fitxers expirats de l'emmagatzematge local
Regards, Regards,
Regards. Regards.
Report file Report file Senyalar un fitxer
Resend invitation mail Resend invitation mail
Rows in purple mean that the invitations have expired. Rows in purple mean that the invitations have expired.
Rows in red mean that the files have expired and are no longer available. Rows in red mean that the files have expired and are no longer available. Les files en vermell indiquen que els fitxers han expirat i ja no són disponibles.
Send all links by email Send all links by email Envia tots els enllaços per correu electrònic
Send the invitation Send the invitation
Send with this server Send with this server Envia amb aquest servidor
Send with your own mail software Send with your own mail software Envia amb el vostre propi programa de correu
Sending part XX1 of XX2. Please, be patient, the progress bar can take a while to move. Sending part XX1 of XX2. Please, be patient, the progress bar can take a while to move. S'està enviant el tros XX1 de XX2. Si us plau, paciència; la barra de progrés pot trigar una mica a bellugar-se.
Share your files in total privacy on %1 Share your files in total privacy on %1 Compartiu fitxers amb total privacitat a %1
Show hidden invitations Show hidden invitations
Show zip content Show zip content
Signin Signin Autenticació
Sorry, the invitation doesn’t exist. Are you sure you are on the right URL? Sorry, the invitation doesn’t exist. Are you sure you are on the right URL?
Sorry, the uploading is currently disabled. Please try again later. Sorry, the uploading is currently disabled. Please try again later. Disculpeu, les pujades estan actualment desactivades. Si us plau proveu-ho més tard.
Sorry, uploading is disabled. Sorry, uploading is disabled. Disculpeu, les pujades estan deshabilitades.
Sorry, your invitation has expired or has been deleted. Sorry, your invitation has expired or has been deleted.
Sorry, your invitation has expired or has been deleted. Please contact %1 to have another invitation. Sorry, your invitation has expired or has been deleted. Please contact %1 to have another invitation.
The URLs of your files have been sent by email to %1. The URLs of your files have been sent by email to %1.
The administrator can only see the file's name, its size and its mimetype (what kind of file it is: video, text, etc.). The administrator can only see the file's name, its size and its mimetype (what kind of file it is: video, text, etc.). L'administrador només pot veure el nom del fitxer, la seva mida i el seu mimetype (quina mena de fitxer és: vídeo, text, etc.).
The body of the mail must contain at least one URL pointing to a file hosted on this instance. The body of the mail must contain at least one URL pointing to a file hosted on this instance. El cor del mail deu contenir almens una URL menant al fitxer albergat a aquesta instància.
The data has been successfully imported. The data has been successfully imported. La importació de les dades ha reeixit.
The email body can't be empty. The email body can't be empty. El cos del correu no pot estar buit.
The email subject can't be empty. The email subject can't be empty. L'assumpte dle correu no pot estar buit.
The expiration delay (%1) is not between 1 and %2 days. The expiration delay (%1) is not between 1 and %2 days.
The file has already been deleted The file has already been deleted El fitxer ja ha estat esborrat
The files uploaded on a Lufi instance are encrypted before the upload to the server: the administrator of the server can not see the file's content. The files uploaded on a Lufi instance are encrypted before the upload to the server: the administrator of the server can not see the file's content. Els fitxers que es pugen a una instaŀlació de Lufi són xifrats abans de pujar-los al servidor i l'administrador del servidor no pot veure el contingut del fitxer.
Context English Catalan Actions
Privacy Privacy Privacitat
Purge expired files from localStorage Purge expired files from localStorage Netegeu els fitxers expirats de l'emmagatzematge local
Regards, Regards,
Regards. Regards.
Report file Report file Senyalar un fitxer
Resend invitation mail Resend invitation mail
Rows in purple mean that the invitations have expired. Rows in purple mean that the invitations have expired.
Rows in red mean that the files have expired and are no longer available. Rows in red mean that the files have expired and are no longer available. Les files en vermell indiquen que els fitxers han expirat i ja no són disponibles.
Send all links by email Send all links by email Envia tots els enllaços per correu electrònic
Sending part XX1 of XX2. Please, be patient, the progress bar can take a while to move. Sending part XX1 of XX2. Please, be patient, the progress bar can take a while to move. S'està enviant el tros XX1 de XX2. Si us plau, paciència; la barra de progrés pot trigar una mica a bellugar-se.
Send the invitation Send the invitation
Send with this server Send with this server Envia amb aquest servidor
Send with your own mail software Send with your own mail software Envia amb el vostre propi programa de correu
Share your files in total privacy on %1 Share your files in total privacy on %1 Compartiu fitxers amb total privacitat a %1
Show hidden invitations Show hidden invitations
Show zip content Show zip content
Signin Signin Autenticació
Sorry, the invitation doesn’t exist. Are you sure you are on the right URL? Sorry, the invitation doesn’t exist. Are you sure you are on the right URL?
Sorry, the uploading is currently disabled. Please try again later. Sorry, the uploading is currently disabled. Please try again later. Disculpeu, les pujades estan actualment desactivades. Si us plau proveu-ho més tard.
Sorry, uploading is disabled. Sorry, uploading is disabled. Disculpeu, les pujades estan deshabilitades.
Sorry, your invitation has expired or has been deleted. Sorry, your invitation has expired or has been deleted.
Sorry, your invitation has expired or has been deleted. Please contact %1 to have another invitation. Sorry, your invitation has expired or has been deleted. Please contact %1 to have another invitation.
The administrator can only see the file's name, its size and its mimetype (what kind of file it is: video, text, etc.). The administrator can only see the file's name, its size and its mimetype (what kind of file it is: video, text, etc.). L'administrador només pot veure el nom del fitxer, la seva mida i el seu mimetype (quina mena de fitxer és: vídeo, text, etc.).
The body of the mail must contain at least one URL pointing to a file hosted on this instance. The body of the mail must contain at least one URL pointing to a file hosted on this instance. El cor del mail deu contenir almens una URL menant al fitxer albergat a aquesta instància.
The data has been successfully imported. The data has been successfully imported. La importació de les dades ha reeixit.
The email body can't be empty. The email body can't be empty. El cos del correu no pot estar buit.
The email subject can't be empty. The email subject can't be empty. L'assumpte dle correu no pot estar buit.
The expiration delay (%1) is not between 1 and %2 days. The expiration delay (%1) is not between 1 and %2 days.
The file has already been deleted The file has already been deleted El fitxer ja ha estat esborrat
The files uploaded on a Lufi instance are encrypted before the upload to the server: the administrator of the server can not see the file's content. The files uploaded on a Lufi instance are encrypted before the upload to the server: the administrator of the server can not see the file's content. Els fitxers que es pugen a una instaŀlació de Lufi són xifrats abans de pujar-los al servidor i l'administrador del servidor no pot veure el contingut del fitxer.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

String information

Context
Show zip content
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
themes/default/lib/Lufi/I18N/ca.po, string 125