Translation

English
English Catalan Actions
Send me my polls Envia'm les enquestes
Send my polls by email Envia les meves enquestes per correu electrònic
The date you created or last accessed the poll La data en què vau crear o accedir per darrer cop a l'enquesta
The title of the poll El títol de l'enquesta
There are no polls saved inside your browser yet Encara no hi ha enquestes desades al navegador
To delete this data click the trashcan on the according line or click the « delete my polls index » option. This won't delete your polls. Per a eliminar aquestes dades feu clic a la paperera a la línia corresponent o feu clic a l'opció «Elimina els índexs d'enquestes». Això no suprimirà les enquestes.
To help you find your previous polls, we save each poll you create or access inside your browser. This data is saved inside this browser only. The following data will be saved: Per a ajudar-vos a trobar les enquestes anteriors, desem cada enquesta que creeu o accediu al navegador. Aquestes dades només es desen en aquest navegador. Es desaran les dades següents:
Visited polls Enquestes visitades
(in the format name@mail.com) (en format nom@mail.com)
Add Afegeix
Back Enrere
Back to the homepage of Torna a la pàgina d'inici de
Cancel Cancel·la
Choice Elecció
Classic Clàssic
Close Tanca
Create your own polls Creeu les vostres enquestes
Creation date: Data de creació:
Date Data
Day Dia
Description Descripció
Edit Edita
Framadate is an online service for planning an appointment or making a decision quickly and easily. Framadate és un servei en línia per a planificar una cita o prendre una decisió de forma ràpida i senzilla.
Home Inici
Information Informació
Legend: Llegenda:
Link Enllaç
Markdown Markdown
Next Pròxim
No No
Page generated in Pàgina generada en
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Framadate/Framadate
The following string has different context, but the same source.
Locked Translated Framadate/Framadate v1.1.x

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
.Generic.Close
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/ca.po, string 174