Translation

English
English Catalan Actions
Failed to delete the comment No s'han pogut eliminar el comentari
Failed to delete the poll No s'ha pogut eliminar l'enquesta
Failed to delete the vote! No s'ha pogut eliminar el vot!
Failed to insert the comment! No s'ha pogut inserí el comentari!
Failed to save poll No ha pogut desar l'enquesta
Forbidden! Prohibit!
GenericErrorPollCreation Oh, no! No s'ha pogut crear l'enquesta. Torneu-ho a intentar.
Identifier is already used Ja s'utilitza l'identificador
If you quit now, your changes will be lost. Si tanqueu ara, es perdran els canvis.
JavaScript is disabled on your browser. It is required to create a poll. JavaScript està desactivat al vostre navegador. Cal activar-lo per a crear una enquesta.
Missing values Valors que manquen
No polls found No s'ha trobat cap enquesta
Password is empty. La contrasenya és buida.
Passwords do not match. Les contrasenyes no coincideixen.
Poll has been updated before you vote L'enquesta s'ha actualitzat abans que votéssiu
Something has gone wrong... Alguna cosa no ha anat bé...
Something is wrong with the format Alguna cosa està malament amb el format
Something is wrong with the format: Customized URLs should only consist of alphanumeric characters and hyphens. Alguna cosa està malament amb el format: els URL personalitzats només han de consistir en caràcters alfanumèrics i guions.
Something is wrong with the format: name shouldn't have any spaces before or after Alguna cosa està malament amb el format: el nom no hauria de tenir cap espai abans ni després
The address is not correct! You should enter a valid email address (like r.stallman@outlock.com) in order to receive the link to your poll. L'adreça no és correcta. Has d'introduir una adreça de correu electrònic vàlida (com ara r.stallman@outlock.com) per a rebre l'enllaç a l'enquesta.
The column already exists La columna ja existeix
The name is invalid. El nom no és vàlid.
The name you've chosen already exists in this poll! El nom que heu introduït ja existeix!
There is a problem with your choices Hi ha un problema amb les vostres eleccions
This identifier is not allowed Aquest identificador no és permès
This poll doesn't exist! Aquesta enquesta no existeix!
Unable to connect to database No es pot connectar a la base de dades
Update vote failed S'ha produït un error en actualitzar el vot
You already voted Ja heu votat
You can't create a poll with hidden results with the following option: No podeu crear una enquesta amb resultats ocults amb la següent opció:·
You can't select more than %d dates No podeu seleccionar més de %d dates
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Framadate/Framadate
The following string has different context, but the same source.
Locked Translated Framadate/Framadate v1.1.x

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
.Error.Something has gone wrong...
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/ca.po, string 128