Translation

English
English Catalan Actions
No polls found No s'ha trobat cap enquesta
Password is empty. La contrasenya és buida.
Passwords do not match. Les contrasenyes no coincideixen.
Poll has been updated before you vote L'enquesta s'ha actualitzat abans que votéssiu
Something has gone wrong... Alguna cosa no ha anat bé...
Something is wrong with the format Alguna cosa està malament amb el format
Something is wrong with the format: Customized URLs should only consist of alphanumeric characters and hyphens. Alguna cosa està malament amb el format: els URL personalitzats només han de consistir en caràcters alfanumèrics i guions.
Something is wrong with the format: name shouldn't have any spaces before or after Alguna cosa està malament amb el format: el nom no hauria de tenir cap espai abans ni després
The address is not correct! You should enter a valid email address (like r.stallman@outlock.com) in order to receive the link to your poll. L'adreça no és correcta. Has d'introduir una adreça de correu electrònic vàlida (com ara r.stallman@outlock.com) per a rebre l'enllaç a l'enquesta.
The column already exists La columna ja existeix
The name is invalid. El nom no és vàlid.
The name you've chosen already exists in this poll! El nom que heu introduït ja existeix!
There is a problem with your choices Hi ha un problema amb les vostres eleccions
This identifier is not allowed Aquest identificador no és permès
This poll doesn't exist! Aquesta enquesta no existeix!
Unable to connect to database No es pot connectar a la base de dades
Update vote failed S'ha produït un error en actualitzar el vot
You already voted Ja heu votat
You can't create a poll with hidden results with the following option: No podeu crear una enquesta amb resultats ocults amb la següent opció:·
You can't select more than %d dates No podeu seleccionar més de %d dates
You haven't filled the first section of the poll creation, or your session has expired. No heu omplert la primera secció de la creació de l'enquesta, o la sessió ha expirat.
Your vote wasn't counted, because someone voted in the meantime and it conflicted with your choices and the poll conditions. Please retry. El vostre vot no es tindrà en compte, perquè algú ha votat en el mateix moment i això entra en conflicte amb les vostres opcions i les condicions de l'enquesta. Torneu-ho a provar.
Address Adreça
Created polls Enquestes creades
Have a good day! Que tingueu un bon dia!
Here is the list of the polls that you manage on %s: Aquesta és la llista de les enquestes que gestioneu a %s:
If you weren't the source of this action and if you think this is an abuse of the service, please notify the administrator at %s. Si no sou l'origen d'aquesta acció i si penseu que aquest és un abús del servei, notifiqueu-ho a l'administrador a %s.
Its address La seva adreça
Last access date Última data d'accés
List of your polls Llista de les vostres enquestes
PS: this email has been sent because you – or someone else – asked to get back the polls created with your email address. PS: aquest correu electrònic s'ha enviat perquè heu sol·licitat (o algú altre) recuperar les enquestes creades amb la vostra adreça de correu electrònic.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Framadate/Framadate
The following string has different context, but the same source.
Locked Translated Framadate/Framadate v1.1.x

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
.Error.Unable to connect to database
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/ca.po, string 139