Key English Catalan
logout Logout Tanca sessió
mobilizon_banner Mobilizon banner Bàner de Mobilizon
my_account My account El meu compte
my_events My events Les meves activitats
my_groups My groups Els meus grups
navigation_drawer_close Close the menu Tanca el menú
navigation_drawer_open Open the menu Obre el menú
no No No
no_internet No Internet Connection No hi ha connexió a internet
no_results No results. No s'ha trobat cap resultat.
not_valide_instance This instance does not seem to be valid! Aquesta instància no sembla vàlida!
ok OK D'acord
open_with Open with Obrir amb
permissions_message This permission is used for searching events next to your location. Aquest permís es fa servir per cercar activitats properes a la teva ubicació.
pickup_instance Pick this instance Tria aquesta instància
register Register Registra't
search Search Cerca
search_instance_hint Search among instances Cerca entre instàncies
settings Settings Preferències
show_location Show Location Mostra la ubicació