English Catalan
%A, %B %e, %Y %A, %e %B, %Y
Actions Accions
Add Afegeix
Add a choice Afegeix una elecció
Add a column Afegeix una columna
Add a comment to the poll Afegeix un comentari a l'enquesta
Add a day Afegeix un dia
Add a link or an image Afegeix un enllaç o una imatge
Add a time slot Afegeix un espai horari
added a vote.<br/>You can visit your poll at the link ha votat. <br/> Podeu visitar l'enquesta a l'enllaç
Adding a column Creació d'una columna
Adding vote failed S'ha produït un error en afegir el vot
Add range dates Afegeix un interval de dates
Address Adreça
Administration Administració
Administrator mail address Adreça de correu d'administrador
Admin link for the poll Enllaç d'administració per a l'enquesta
%a %e %a %e
%A %e %B %Y %A %e %B %Y
after the last date of your poll. després de l'última data de l'enquesta.