The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
English Catalan
has just created a poll called acaba de crear una enquesta anomenada
Actions Accions
Then you will receive two emails: one containing the link of your poll for sending to the participants, the other containing the link to the poll administration page. A continuació, rebreu dos correus electrònics: un que contindrà l'enllaç de l'enquesta per a enviar-la als participants i l'altre que contindrà l'enllaç a la pàgina d'administració de l'enquesta.
is currently under maintenance. actualment està en manteniment.
Administration Administració
Address Adreça
Administrator mail address Adreça de correu d'administrador
Email Adreça electrònica
Warning: Anyone can see the polled users' email addresses since all voters can modify any vote. You should restrict permission rules. Advertència: qualsevol pot veure les adreces de correu electrònic dels usuaris enquestats ja que tots els votants poden modificar qualsevol vot. Heu de restringir les regles de permís.
%a %e %a %e
%A %e %B %Y %A %e %B %Y
%A, %B %e, %Y %A, %e %B, %Y
Add Afegeix
Add a column Afegeix una columna
Add a choice Afegeix una elecció
Add a comment to the poll Afegeix un comentari a l'enquesta
Add a day Afegeix un dia
Add a link or an image Afegeix un enllaç o una imatge
Add a time slot Afegeix un espai horari
Add range dates Afegeix un interval de dates