Translation

English
English Albanian Actions
Progress Bar Shtyllë Ecurie
progress bar timing: currentTime={1} duration={2} kohë shtylle ecurie: currentTime={1} kohëzgjatje={2}
Fullscreen Sa krejt ekrani
Non-Fullscreen Jo sa tërë ekrani
Mute Hiqi zërin
Unmute Ktheji zërin
Playback Rate Shpejtësi Luajtjeje
Subtitles Titra
subtitles off pa titra
Captions Titra
captions off me titra
Chapters Kapituj
Descriptions Përshkrime
descriptions off pa përshkrime
Audio Track Gjurmë Audio
Volume Level Nivel Volumi
You aborted the media playback E ndërpretë luajtjen e medias
A network error caused the media download to fail part-way. Një gabim rrjeti shkaktoi dështimin e shkarkimit të medias në gjysmë të rrugës.
The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported. Media s’u ngarkua dot, ose ngaqë shërbyesi ose rrjeti dështoi, ose ngaqë formati nuk mbulohet.
The media playback was aborted due to a corruption problem or because the media used features your browser did not support. Luajta e medias u ndërpre për shkak të një problemi dëmtimi ose ngaqë media përdor veçori që shfletuesi juaj nuk i mbuloi.
No compatible source was found for this media. S’u gjet burim i përputhshëm për këtë media.
The media is encrypted and we do not have the keys to decrypt it. Kjo media është e fshehtëzuar dhe nuk kemi kyçet për ta shfshehtëzuar.
Play Video Luaje Videon
Close Mbylle
Close Modal Dialog Mbylle Dialogun Modal
Modal Window Dritare Modale
This is a modal window Kjo është një dritare modale
This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button. Kjo dritare modale mund të mbyllet duke shtypur tastin Esc ose duke aktivizuar butonin e mbylljes.
, opens captions settings dialog , hap dialogun e rregullimeve të legjendave
, opens subtitles settings dialog , hap dialogun e rregullimeve të titrave
, opens descriptions settings dialog , hap dialogun e rregullimeve të përshkrimeve

Loading…

User avatar Besnik_b

Translation uploaded

PeerTube / playerAlbanian

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Albanian
No related strings found in the glossary.

String information

String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
client/src/locale/player.sq.json, string 72