Translation

1782375284146839174
English
Key English Vietnamese Actions
4086606389696938932 Account Tài khoản
8564972645418093229 No account found matching current filters. Không có tài khoản nào trùng khớp.
3819155299647062711 No account found. Không tìm thấy tài khoản nào.
2338185419645468935 List installed plugins Danh sách tiện ích đã cài đặt
8897412584195581488 Search plugins Tìm kiếm tiện ích
4994333937800672218 Show plugin Xem tiện ích
602667807232759122 Showing <x id="INTERPOLATION"/> to <x id="INTERPOLATION_1"/> of <x id="INTERPOLATION_2"/> muted accounts Đang hiện từ <x id="INTERPOLATION"/> tới <x id="INTERPOLATION_1"/> trong tổng số <x id="INTERPOLATION_2"/> tài khoản đã ẩn
8259696070728377358 Plugins/Themes Tiện ích/Chủ đề
4894835484717268716 Installed Đã cài đặt
6185935497147252048 This plugin is developed by Framasoft Tiện ích phát triển bởi Framasoft
8336721444092720377 Official Chính thức
7002061007877950198 Plugin homepage (new window) Trang chủ tiện ích (cửa sổ mới)
3981257963098530375 Navigate between installed plugins and themes or find new ones Xem những tiện ích và chủ đề đã cài đặt hoặc khám phá mới
8630916846096019339 Users can resolve distant content Cho phép tìm kiếm nội dung từ máy chủ khác
3300472325769888962 Plugins &amp; Themes Chủ đề &amp; Tiện ích
1782375284146839174 Available themes Chủ đề có sẵn
9205443410527464015 Plugins enabled Tiện ích đang dùng
5410940035535748578 Close this message Đóng thông điệp này
2144158274184161635 Videos with the most interactions for recent videos Những video được tương tác gần đây
8312243926314494468 Videos with the most views during the last 24 hours Những video được xem nhiều nhất hôm nay
8731139416455609016 Videos with the most views during the last <x id="PH" equiv-text="this.trendingDays"/> days Video được xem nhiều nhất <x id="PH" equiv-text="this.trendingDays"/> ngày qua
1671858302647356245 Videos that have the most likes Những video được yêu thích nhất
2006841089844688970 To load your new installed plugins or themes, refresh the page. Tải lại trang để hiển thị tiện ích hoặc chủ đề vừa cài đặt.
7577430199525157466 Popular plugins Tiện ích phổ biến
830877982972543118 Popular themes Chủ đề phổ biến
1780056719120519633 <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ pagination.totalItems }}"/> <x id="ICU" xid="3148804384763272950" equiv-text="{pagination.totalItems, plural, =1 {result} other {results}}"/> for "<x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ search }}"/>" <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ pagination.totalItems }}"/> <x id="ICU" xid="3148804384763272950" equiv-text="{pagination.totalItems, plural, =1 {kết quả} other {kết quả}}"/> for "<x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ search }}"/>"
3148804384763272950 {VAR_PLURAL, plural, =1 {result} other {results} } {VAR_PLURAL, plural, =1 {kết quả} other {kết quả} }
2722270956157821098 No results. Trống trơn.
2601639465696257054 This <x id="INTERPOLATION"/> does not have settings. <x id="INTERPOLATION"/> này không có thiết lập.
29832309535656200 System System
8949443215142664126 Delete this comment Xóa bình luận này

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

3 months ago
User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

3 months ago
User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

8 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
1782375284146839174
Flags
xml-text
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 748