Translation

2662644497259948010
English
Key English Vietnamese Actions
5604806676748121035 Reports with blocked videos Báo cáo với video đã chặn
5105869928182826553 Reports with deleted videos Báo cáo với video đã xóa
4678289986918934018 Block reason: Lý do cấm:
8390860433951751429 No blocked video found matching current filters. Không video đã khóa nào trùng khớp với bộ lọc gần đây.
5030329587275248535 No blocked video found. Không tìm thấy video đã khóa nào.
7755288609601798418 Automatic blocks Tự động chặn
6510868134640657079 Manual blocks Chặn thủ công
2143435845912984377 Showing <x id="INTERPOLATION"/> to <x id="INTERPOLATION_1"/> of <x id="INTERPOLATION_2"/> blocked videos Đang hiện từ <x id="INTERPOLATION"/> tới <x id="INTERPOLATION_1"/> trong tổng số <x id="INTERPOLATION_2"/> những video đã khóa
1868606282505332204 Reports Báo cáo
7075448128175750939 Moderation comment Ghi chú kiểm duyệt
7358611947192442969 This comment can only be seen by you or the other moderators. Chỉ có bạn và những quản trị viên khác mới thấy được bình luận này.
3981851640772035362 Update this comment Cập nhật bình luận này
730589419287534524 Reporter Người báo cáo
5026011498416291967 <x id="ICU" xid="1879828604800763221" equiv-text="{abuse.countReportsForReporter, plural, =1 {1 report} other {{{ abuse.countReportsForReporter }} reports}}"/> <x id="START_TAG_MY_GLOBAL_ICON" ctype="x-my_global_icon" equiv-text="&lt;my-global-icon iconName=&quot;flag&quot;&gt;"/><x id="CLOSE_TAG_MY_GLOBAL_ICON" ctype="x-my_global_icon" equiv-text="&lt;/my-global-icon&gt;"/> <x id="ICU" xid="1879828604800763221" equiv-text="{abuse.countReportsForReporter, plural, =1 {1 report} other {{{ abuse.countReportsForReporter }} reports}}"/> <x id="START_TAG_MY_GLOBAL_ICON" ctype="x-my_global_icon" equiv-text="&lt;my-global-icon iconName=&quot;flag&quot;&gt;"/><x id="CLOSE_TAG_MY_GLOBAL_ICON" ctype="x-my_global_icon" equiv-text="&lt;/my-global-icon&gt;"/>
6549265851868599441 Video Video
2662644497259948010 Comment Bình luận
1359961255805685312 This video has been reported multiple times. Video này bị báo cáo nhiều lần.
8103613717136753118 The video was blocked Video đã bị khóa
5021295327106206941 by <x id="INTERPOLATION"/> on <x id="INTERPOLATION_1"/> bởi <x id="INTERPOLATION"/> trên <x id="INTERPOLATION_1"/>
1443698606045744844 Video was deleted Video đã bị xóa
1530731524535521716 Account deleted Tài khoản đã bị xóa
1191715835847858871 Open video in a new tab Mở video trong tab mới
3301856295120048857 State <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/> Tình trạng <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/>
6452372740127749380 Messages Tin nhắn
1969144763032891922 Internal note Ghi chú toàn cầu
7418735164633152705 Score <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/> Điểm số <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/>
9173448803033928792 Showing <x id="INTERPOLATION"/> to <x id="INTERPOLATION_1"/> of <x id="INTERPOLATION_2"/> reports Đang hiện từ <x id="INTERPOLATION"/> tới <x id="INTERPOLATION_1"/> trong tổng số <x id="INTERPOLATION_2"/> báo cáo
3109314382334906782 Reportee Người bị báo cáo
6540177673229220400 {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 report} other {<x id="INTERPOLATION"/> reports}} {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 báo cáo} other {<x id="INTERPOLATION"/> báo cáo}}
7239750919884229270 Updated Đã cập nhật
6409548912081699487 Mute domain Ẩn máy chủ

Loading…

User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 6 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 7 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 7 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 7 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 7 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 7 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 8 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 8 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 9 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 9 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
2662644497259948010
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 702