Translation

2843593344827160627
English
Key English Vietnamese Actions
3085641638748358969 Account <x id="PH"/> unmuted by the instance. Tài khoản <x id="PH"/> đã bỏ ẩn bởi máy chủ.
4991892477258601737 Instance <x id="PH"/> muted by the instance. Máy chủ <x id="PH"/> đã bị ẩn bởi máy chủ.
4379430340167561220 Instance <x id="PH"/> unmuted by the instance. Máy chủ <x id="PH"/> đã bỏ ẩn bởi máy chủ.
8173437618471379044 Are you sure you want to remove all the comments of this account? Bạn có chắc muốn xóa toàn bộ bình luận của người này?
6315346579373254461 Delete account comments Xóa bình luận của người dùng
8559170154828316298 Will remove comments of this account (may take several minutes). Sẽ xóa bỏ mọi bình luận của tài khoản này (mất thời gian vài phút).
4268530178786707817 My account moderation Hành động kiểm duyệt
7187838764371214919 Edit user Sửa người dùng
4728427543536046034 Change quota, role, and more. Đặt dung lượng cho phép, chức vụ và nhiều nữa.
7913022656086109932 Delete user Xóa người dùng
7577876364431026966 Unban user Bỏ cấm người dùng
3508163549683020253 Allow the user to login and create videos/comments again Cho phép người dùng đăng nhập và đăng video/bình luận trở lại
1888272455383898478 Mute this account Ẩn tài khoản này
2365286519320230773 Hide any content from that user from you. Ẩn mọi nội dung từ người này.
4043508901590508211 Unmute this account Bỏ ẩn tài khoản này
2843593344827160627 Show back content from that user for you. Hiện lại toàn bộ nội dung từ người này.
6198109035280957164 Mute the instance Ẩn máy chủ
4537735378779630558 Hide any content from that instance for you. Ẩn mọi nội dung từ máy chủ của người này.
6247487021683085858 Unmute the instance Bỏ ẩn máy chủ
4024846984475742259 Show back content from that instance for you. Hiện lại nội dung từ máy chủ của người này.
3108200185023875257 Remove comments from your videos Xóa bình luận khỏi video của bạn
4810478487244286994 Remove comments made by this account on your videos. Xóa bình luận của người này ra khỏi video của bạn.
2077144178298031252 Hide any content from that user from you, your instance and its users. Ẩn mọi nội dung từ người này khỏi máy chủ của bạn.
7675070596643104983 Show this user's content to the users of this instance again. Hiện lại nội dung của người này trên máy chủ.
525915681688649453 Hide any content from that instance from you, your instance and its users. Ẩn mọi nội dung từ máy chủ này khỏi máy chủ của bạn.
5325628963747139770 Unmute the instance by your instance Bỏ ẩn máy chủ này trên máy chủ của bạn
758471033841077314 Show back content from that instance for you, your instance and its users. Hiện lại nội dung từ máy chủ này với máy chủ của bạn.
3785095284194008197 Remove comments from your instance Xóa bỏ bình luận từ máy chủ của bạn
4809327075591089709 Remove comments made by this account from your instance. Xóa bỏ bình luận của người này khỏi máy chủ của bạn.
6504240011224861621 Instance moderation Kiểm duyệt máy chủ
8546847443058492245 Block <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ videos.length }}"/> videos Chặn <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ videos.length }}"/> video

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a month ago
User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
2843593344827160627
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1829