Translation

4268530178786707817
English
Key English Vietnamese Actions
6301381219225831298 User <x id="PH"/> deleted. Đã xóa người dùng <x id="PH"/>.
3896582359861826661 User <x id="PH"/> email set as verified Email người dùng <x id="PH"/> đã được xác minh
8150022485860412528 Account <x id="PH"/> muted. Đã ẩn <x id="PH"/>.
1598375456114200087 Instance <x id="PH"/> muted. Đã ẩn máy chủ <x id="PH"/>.
2558977494773636050 Account <x id="PH"/> muted by the instance. Người dùng <x id="PH"/> đã bị ẩn bởi máy chủ.
1595779426198793580 Mute server Ẩn máy chủ
8014491157078444256 Server <x id="PH"/> muted by the instance. Máy chủ <x id="PH"/> đã bị ẩn bởi máy chủ.
2044813052587776285 Add a message to communicate with the reporter Thêm thông điệp để giao tiếp với người báo cáo
4117663541503607703 Add a message to communicate with the moderation team Thêm thông điệp để giao tiếp với đội ngũ kiểm duyệt
3085641638748358969 Account <x id="PH"/> unmuted by the instance. Tài khoản <x id="PH"/> đã bỏ ẩn bởi máy chủ.
4991892477258601737 Instance <x id="PH"/> muted by the instance. Máy chủ <x id="PH"/> đã bị ẩn bởi máy chủ.
4379430340167561220 Instance <x id="PH"/> unmuted by the instance. Máy chủ <x id="PH"/> đã bỏ ẩn bởi máy chủ.
8173437618471379044 Are you sure you want to remove all the comments of this account? Bạn có chắc muốn xóa toàn bộ bình luận của người này?
6315346579373254461 Delete account comments Xóa bình luận của người dùng
8559170154828316298 Will remove comments of this account (may take several minutes). Sẽ xóa bỏ mọi bình luận của tài khoản này (mất thời gian vài phút).
4268530178786707817 My account moderation Hành động kiểm duyệt
7187838764371214919 Edit user Sửa người dùng
4728427543536046034 Change quota, role, and more. Đặt dung lượng cho phép, chức vụ và nhiều nữa.
7913022656086109932 Delete user Xóa người dùng
7577876364431026966 Unban user Bỏ cấm người dùng
3508163549683020253 Allow the user to login and create videos/comments again Cho phép người dùng đăng nhập và đăng video/bình luận trở lại
1888272455383898478 Mute this account Ẩn tài khoản này
2365286519320230773 Hide any content from that user from you. Ẩn mọi nội dung từ người này.
4043508901590508211 Unmute this account Bỏ ẩn tài khoản này
2843593344827160627 Show back content from that user for you. Hiện lại toàn bộ nội dung từ người này.
6198109035280957164 Mute the instance Ẩn máy chủ
4537735378779630558 Hide any content from that instance for you. Ẩn mọi nội dung từ máy chủ của người này.
6247487021683085858 Unmute the instance Bỏ ẩn máy chủ
4024846984475742259 Show back content from that instance for you. Hiện lại nội dung từ máy chủ của người này.
3108200185023875257 Remove comments from your videos Xóa bình luận khỏi video của bạn
4810478487244286994 Remove comments made by this account on your videos. Xóa bình luận của người này ra khỏi video của bạn.

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a month ago
User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a month ago
User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

6 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
4268530178786707817
Flags
xml-text
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1820