Translation

403587185492002456
English
Key English Vietnamese Actions
6040639330855198542 Ask to send an email to verify your account Yêu cầu gửi một email xác minh tài khoản
7225513189981158956 <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>Welcome<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/><x id="START_TAG_DIV" ctype="x-div" equiv-text="&lt;div&gt;"/>on <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ instanceName }}"/><x id="CLOSE_TAG_DIV" ctype="x-div" equiv-text="&lt;/div&gt;"/> <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>Chào mừng<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/><x id="START_TAG_DIV" ctype="x-div" equiv-text="&lt;div&gt;"/>tham gia <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ instanceName }}"/><x id="CLOSE_TAG_DIV" ctype="x-div" equiv-text="&lt;/div&gt;"/>
4422394577857179995 Your account has been created! Tài khoản của bạn đã được tạo!
4656825997819651017 <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>Check your emails<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> to validate your account and complete your inscription. <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>Kiểm tra email<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> để xác minh tài khoản và hoàn tất đăng ký.
2999492056553212422 Banned đã bị chặn
4572885137800697555 Instance muted Máy chủ đã ẩn
302022805144581075 Muted by your instance Đã ẩn bởi máy chủ của bạn
6860866645734090311 Instance muted by your instance Máy chủ đã ẩn bởi máy chủ của bạn
8661266239199665830 Copy account handle Chép URL tài khoản
3061133792040537550 Show the complete description Hiện toàn bộ mô tả
9098920722959201547 Show more... Xem thêm...
6808894347744915561 Manage account Quản lý tài khoản
1311667768861466464 Search account videos Tìm kiếm tất cả video
5512878593724620692 CHANNELS KÊNH
3666829335406793239 This account does not have channels. Tài khoản này chưa mở kênh.
403587185492002456 {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 subscriber} other {<x id="INTERPOLATION"/> subscribers}} {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 người đăng ký} other {<x id="INTERPOLATION"/> người đăng ký}}
3068011377000255023 {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 videos} other {<x id="INTERPOLATION"/> videos}} {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 video} other {<x id="INTERPOLATION"/> video}}
8856905278208146821 <x id="ICU" xid="1730926218636655979" equiv-text="{getTotalVideosOf(videoChannel), plural, =0 {No videos} =1 {1 video} other {{{ getTotalVideosOf(videoChannel) }} videos}}"/> <x id="ICU" xid="8553183884518584864" equiv-text="{getTotalVideosOf(videoChannel), plural, =1 {1 video} other {{{ getTotalVideosOf(videoChannel) }} video}}"/>
4071627711041975501 Show this channel Xem kênh này
7766488542631150871 {VAR_PLURAL, plural, =0 {No videos} =1 {1 video} other {<x id="INTERPOLATION"/> videos}} {VAR_PLURAL, plural, =0 {Chưa có video} =1 {1 video} other {<x id="INTERPOLATION"/> video}}
7152797255397280410 Do you really want to delete <x id="PH" equiv-text="videoChannel.displayName"/>? It will delete <x id="PH_1" equiv-text="videoChannel.videosCount"/> videos uploaded in this channel, and you will not be able to create another channel with the same name (<x id="PH_2" equiv-text="videoChannel.name"/>)! Bạn có chắc chắn muốn xóa <x id="PH" equiv-text="videoChannel.displayName"/>? Điều này sẽ xóa hết <x id="PH_1" equiv-text="videoChannel.videosCount"/> video đã đăng trên kênh này, và bạn sẽ không thể tạo kênh khác có cùng tên (<x id="PH_2" equiv-text="videoChannel.name"/>)!
4433306639366959484 Please type the name of the video channel (<x id="PH" equiv-text="videoChannel.name"/>) to confirm Nhập tên kênh video (<x id="PH" equiv-text="videoChannel.name"/>) để xác nhận
3428015997161360357 NEW CHANNEL KÊNH MỚI
7828153032795614080 See this video channel Xem kênh video này
6591746065516872491 {VAR_PLURAL, plural, =0 {No subscribers} =1 {1 subscriber} other {<x id="INTERPOLATION"/> subscribers}} {VAR_PLURAL, plural, =0 {Chưa có ai đăng ký} =1 {1 người đăng ký} other {<x id="INTERPOLATION"/> người đăng ký}}
1545109431751219382 This channel doesn't have any videos. Kênh này chưa có video nào.
2705478076887104088 SHOW THIS CHANNEL &gt; XEM KÊNH NÀY &gt;
4088311569349098646 Stats Thống kê
4068658588793749132 This channel does not have playlists. Kênh này chưa có danh sách phát.
5066829276646988805 PeerTube PeerTube
1415060111017347427 Network Mạng liên hợp

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

5 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 8 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 8 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 8 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 9 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 9 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 9 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 9 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 10 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 11 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
403587185492002456
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1142