Translation

248731258067914565
English
Key English Vietnamese Actions
7112532281224432421 Likes Lượt thích
1155438117303179048 Average watch time Thời gian xem TB
3457644129579531516 Total watch time Tổng thời gian xem
7988517647183541852 Peak viewers Đỉnh điểm xem
8536543691393468142 at <x id="PH" equiv-text="new Date(overallStats.viewersPeakDate).toLocaleString()"/> lúc <x id="PH" equiv-text="new Date(overallStats.viewersPeakDate).toLocaleString()"/>
7299658893351817136 Unique viewers Người xem
3030338154442300172 Created <x id="ICU" xid="498463490165953744" equiv-text="{pagination.totalItems, plural, =1 {1 playlist} other {{{ pagination.totalItems }} playlists}}"/> Đã tạo <x id="ICU" xid="498463490165953744" equiv-text="{pagination.totalItems, plural, =1 {1 danh sách phát} other {{{ pagination.totalItems }} danh sách phát}}"/>
3505845886770923767 {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 playlist} other {<x id="INTERPOLATION"/> playlists}} {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 danh sách phát} other {<x id="INTERPOLATION"/> danh sách phát}}
5321335688371682440 An error occurred. Có lỗi xảy ra.
8994506181143828992 Request new verification email Yêu cầu email xác minh mới
9128669621822125729 Video channel videos Video của kênh
3193822049276963401 Video channel playlists Danh sách phát của kênh
1949999959792821767 Manage channel Quản lý kênh
4027779086550572813 Send verification email Gửi email xác minh
8610022770999239699 This instance does not require email verification. Máy chủ này không yêu cầu xác minh email.
248731258067914565 Verify account via email Xác minh tài khoản bằng email
6040639330855198542 Ask to send an email to verify your account Yêu cầu gửi một email xác minh tài khoản
7225513189981158956 <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>Welcome<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/><x id="START_TAG_DIV" ctype="x-div" equiv-text="&lt;div&gt;"/>on <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ instanceName }}"/><x id="CLOSE_TAG_DIV" ctype="x-div" equiv-text="&lt;/div&gt;"/> <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>Chào mừng<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/><x id="START_TAG_DIV" ctype="x-div" equiv-text="&lt;div&gt;"/>tham gia <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ instanceName }}"/><x id="CLOSE_TAG_DIV" ctype="x-div" equiv-text="&lt;/div&gt;"/>
4422394577857179995 Your account has been created! Tài khoản của bạn đã được tạo!
4656825997819651017 <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>Check your emails<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> to validate your account and complete your inscription. <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>Kiểm tra email<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> để xác minh tài khoản và hoàn tất đăng ký.
2999492056553212422 Banned đã bị chặn
4572885137800697555 Instance muted Máy chủ đã ẩn
302022805144581075 Muted by your instance Đã ẩn bởi máy chủ của bạn
6860866645734090311 Instance muted by your instance Máy chủ đã ẩn bởi máy chủ của bạn
8661266239199665830 Copy account handle Chép URL tài khoản
3061133792040537550 Show the complete description Hiện toàn bộ mô tả
9098920722959201547 Show more... Xem thêm...
6808894347744915561 Manage account Quản lý tài khoản
1311667768861466464 Search account videos Tìm kiếm tất cả video
5512878593724620692 CHANNELS KÊNH
3666829335406793239 This account does not have channels. Tài khoản này chưa mở kênh.

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

3 months ago
User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
248731258067914565
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1126