Translation

1969393594784140832
English
Key English Vietnamese
5698272164915890247 Allows users to upload videos with additional extensions than .mp4, .ogv and .webm (for example: .avi, .mov, .mkv etc). Cho phép thành viên tải lên định dạng video khác mp4, ogv và webm (ví dụ như avi, mov, mkv etc).
1823941382992046371 Allow audio files upload Cho phép tải lên âm thanh
8340360585610503574 Allows users to upload .mp3, .ogg, .wma, .flac, .aac, or .ac3 audio files. Cho phép người dùng tải lên định dạng .mp3, .ogg, .wma, .flac, .aac, hoặc .ac3.
5867513506373651775 The file will be merged in a still image video with the preview file on upload. File sẽ được ghép trong một still hình ảnh video với ảnh xem trước trong khi upload.
2036818807823848377 Output formats Định dạng xuất
522057769554096255 WebTorrent enabled Đã bật WebTorrent
8373385486403101567 If you also enabled HLS support, it will multiply videos storage by 2 Nếu bạn cũng bật hỗ trợ HLS, dung lượng lưu trữ video sẽ gấp đôi
3839590624406770455 HLS with P2P support enabled Đã bật hỗ trợ HLS với P2P
7334484418359079994 <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>Requires ffmpeg &gt;= 4.1<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/><x id="START_PARAGRAPH" ctype="x-p" equiv-text="&lt;p&gt;"/>Generate HLS playlists and fragmented MP4 files resulting in a better playback than with plain WebTorrent:<x id="CLOSE_PARAGRAPH" ctype="x-p" equiv-text="&lt;/p&gt;"/><x id="START_UNORDERED_LIST" ctype="x-ul" equiv-text="&lt;ul&gt; "/><x id="START_LIST_ITEM" ctype="x-li" equiv-text="&lt;li&gt;"/>Resolution change is smoother<x id="CLOSE_LIST_ITEM" ctype="x-li" equiv-text="&lt;/li&gt;"/><x id="START_LIST_ITEM" ctype="x-li" equiv-text="&lt;li&gt;"/>Faster playback especially with long videos<x id="CLOSE_LIST_ITEM" ctype="x-li" equiv-text="&lt;/li&gt;"/><x id="START_LIST_ITEM" ctype="x-li" equiv-text="&lt;li&gt;"/>More stable playback (less bugs/infinite loading)<x id="CLOSE_LIST_ITEM" ctype="x-li" equiv-text="&lt;/li&gt;"/><x id="CLOSE_UNORDERED_LIST" ctype="x-ul" equiv-text="&lt;/ul&gt;"/><x id="START_PARAGRAPH" ctype="x-p" equiv-text="&lt;p&gt;"/>If you also enabled WebTorrent support, it will multiply videos storage by 2<x id="CLOSE_PARAGRAPH" ctype="x-p" equiv-text="&lt;/p&gt;"/> <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>Yêu cầu ffmpeg &gt;= 4.1<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/><x id="START_PARAGRAPH" ctype="x-p" equiv-text="&lt;p&gt;"/>Tạo danh sách HLS và phân mảnh file MP4 cho kết quả phát mượt hơn so với chỉ WebTorrent:<x id="CLOSE_PARAGRAPH" ctype="x-p" equiv-text="&lt;/p&gt;"/><x id="START_UNORDERED_LIST" ctype="x-ul" equiv-text="&lt;ul&gt; "/><x id="START_LIST_ITEM" ctype="x-li" equiv-text="&lt;li&gt;"/>Độ phân giải thay đổi mượt hơn<x id="CLOSE_LIST_ITEM" ctype="x-li" equiv-text="&lt;/li&gt;"/><x id="START_LIST_ITEM" ctype="x-li" equiv-text="&lt;li&gt;"/>Tải nhanh hơn đặc biệt với video dài<x id="CLOSE_LIST_ITEM" ctype="x-li" equiv-text="&lt;/li&gt;"/><x id="START_LIST_ITEM" ctype="x-li" equiv-text="&lt;li&gt;"/>Ít lỗi/chờ lâu<x id="CLOSE_LIST_ITEM" ctype="x-li" equiv-text="&lt;/li&gt;"/><x id="CLOSE_UNORDERED_LIST" ctype="x-ul" equiv-text="&lt;/ul&gt;"/><x id="START_PARAGRAPH" ctype="x-p" equiv-text="&lt;p&gt;"/>Nếu bạn bật hỗ trợ WebTorrent, dung lượng lưu trữ video sẽ tăng gấp đôi<x id="CLOSE_PARAGRAPH" ctype="x-p" equiv-text="&lt;/p&gt;"/>
4748900450708089645 Resolutions to generate per enabled format Độ phân giải để tạo mỗi định dạng đã bật
5431196295724512251 The original file resolution will be the default target if no option is selected. Độ phân giải của file gốc sẽ là mặc định nếu không tùy chọn nào được chọn.
1126867109775813762 Transcoding threads Những chủ đề Transcoding
7815122216882553289 will claim at most <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ getTotalTranscodingThreads().value }}"/> <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ getTotalTranscodingThreads().unit }}"/> with live transcoding sẽ cáo buộc hầu hết <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ getTotalTranscodingThreads().value }}"/> <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ getTotalTranscodingThreads().unit }}"/> với live transcoding
8685484763568827375 will claim at least <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ getTotalTranscodingThreads().value }}"/> <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ getTotalTranscodingThreads().unit }}"/> with live transcoding sẽ cáo buộc tối thiểu <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ getTotalTranscodingThreads().value }}"/> <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ getTotalTranscodingThreads().unit }}"/> với live transcoding
7185278676178506632 Transcoding jobs concurrency Những công việc transcoding ưu tiên
1969393594784140832 allows to transcode multiple files in parallel. ⚠️ Requires a PeerTube restart cho phép transcode nhiều file song song cùng lúc. ⚠️ Yêu cầu khởi động lại PeerTube
2184317712452071847 Transcoding profile Hồ sơ Transcoding
6289966287765074028 new transcoding profiles can be added by PeerTube plugins những hồ sơ transcoding mới có thể thêm thông qua plugin PeerTube
6879611446286948126 CACHE CACHE
5511334650211127631 Some files are not federated, and fetched when necessary. Define their caching policies. Vài file chưa được liên hợp, và địt khi cần thiết. Quyết định chính sách cache của họ.
4382565260112874406 Number of previews to keep in cache Số ảnh xem trước chứa trong cache
3710881484246327863 {VAR_PLURAL, plural, =1 {cached image} other {cached images}} {VAR_PLURAL, plural, =1 {hình cache} other {hình cache}}
2279905277031617076 Number of video captions to keep in cache Số lượng caption lưu trong cache
6193666854590647323 {VAR_PLURAL, plural, =1 {cached caption} other {cached captions}} {VAR_PLURAL, plural, =1 {cached caption} other {cached caption}}
330647913034301472 Number of video torrents to keep in cache Số video torrents giữ trong cache
4613961764793311850 {VAR_PLURAL, plural, =1 {cached torrent} other {cached torrents}} {VAR_PLURAL, plural, =1 {cached torrent} other {cached torrent}}
2528135865630556778 CUSTOMIZATIONS TỦY CHỈNH
1714039296068260295 Slight modifications to your PeerTube instance for when creating a plugin or theme is overkill. Các sửa đổi nhẹ đối với phiên bản PeerTube của bạn khi tạo plugin hoặc chủ đề là quá mức cần thiết.
6180346896314915203 JavaScript JavaScript
4067880101082150743 Write JavaScript code directly.<x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br /&gt;"/>Example: <x id="START_TAG_PRE" ctype="x-pre" equiv-text="&lt;pre&gt;"/>console.log('my instance is amazing');<x id="CLOSE_TAG_PRE" ctype="x-pre" equiv-text="&lt;/pre&gt;"/> Viết mã JavaScript trực tiếp.<x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br /&gt;"/>Ví dụ: <x id="START_TAG_PRE" ctype="x-pre" equiv-text="&lt;pre&gt;"/>console.log('my instance is amazing');<x id="CLOSE_TAG_PRE" ctype="x-pre" equiv-text="&lt;/pre&gt;"/>
5464209657969421100 Write CSS code directly. Example:<x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br /&gt;"/><x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br /&gt;"/><x id="START_TAG_PRE" ctype="x-pre" equiv-text="&lt;pre&gt;"/>#custom-css <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ '{' }}"/> color: red; <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ '}' }}"/> <x id="CLOSE_TAG_PRE" ctype="x-pre" equiv-text="&lt;/pre&gt;"/> Prepend with <x id="START_EMPHASISED_TEXT" ctype="x-em" equiv-text="&lt;em&gt;"/>#custom-css<x id="CLOSE_EMPHASISED_TEXT" ctype="x-em" equiv-text="&lt;/em&gt;"/> to override styles. Example:<x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br /&gt;"/><x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br /&gt;"/><x id="START_TAG_PRE" ctype="x-pre" equiv-text="&lt;pre&gt;"/>#custom-css .logged-in-email <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ '{' }}"/> color: red; <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ '}' }}"/> <x id="CLOSE_TAG_PRE" ctype="x-pre" equiv-text="&lt;/pre&gt;"/> Viết mã CSS trực tiếp. Ví dụ:<x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br /&gt;"/><x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br /&gt;"/><x id="START_TAG_PRE" ctype="x-pre" equiv-text="&lt;pre&gt;"/>#custom-css <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ '{' }"/> color: red; <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ '}' }"/> <x id="CLOSE_TAG_PRE" ctype="x-pre" equiv-text="&lt;/pre&gt;"/> Prepend with <x id="START_EMPHASISED_TEXT" ctype="x-em" equiv-text="&lt;em&gt;"/>#custom-css<x id="CLOSE_EMPHASISED_TEXT" ctype="x-em" equiv-text="&lt;/em&gt;"/> to override styles. Ví dụ:<x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br /&gt;"/><x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br /&gt;"/><x id="START_TAG_PRE" ctype="x-pre" equiv-text="&lt;pre&gt;"/>#custom-css .logged-in-email <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ '{' }"/> color: red; <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ '}' }"/> <x id="CLOSE_TAG_PRE" ctype="x-pre" equiv-text="&lt;/pre&gt;"/>

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Consecutive duplicated words

Text contains the same word twice in a row: song

Reset

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
1969393594784140832
Flags
xml-text
String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 883