Translation

780513172839038392
English
Key English Vietnamese
3430483831942247060 Help share videos Giúp lan truyền video
7005745151564974365 Keyboard shortcuts Phím tắt
6307374733149824815 powered by PeerTube - CopyLeft 2015-2021 powered by PeerTube - CopyLeft 2015-2021
7911416166208830577 Help Trợ giúp
8378304669563824772 Get help using PeerTube Hướng dẫn sử dụng PeerTube
2497681082724639563 powered by PeerTube powered by PeerTube
7507948636555938109 Log out Đăng xuất
8893390761160292681 My account Tài khoản của tôi
6371572688505952303 My library Kho video của tôi
2308975396733519902 Create an account Tạo tài khoản
3108704604266608109 My video imports Video của tôi nhập
949618577357088829 Create a new playlist Tạo danh sách phát mới
2689878465089314112 Interface: <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ currentInterfaceLanguage }}"/> Ngôn ngữ: <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ currentInterfaceLanguage }}"/>
667372110624203230 Import jobs concurrency Nhập công việc đồng thời
2184839376696112704 allows to import multiple videos in parallel. ⚠️ Requires a PeerTube restart. cho phép nhập nhiều video song songl. ⚠️ Yêu cầu khởi động lại PeerTube.
780513172839038392 jobs in parallel công việc song song
5997625369044180192 Allow import with HTTP URL (e.g. YouTube) Cho phép nhập URL HTTP(ví dụ YouTube)
7627544798203088407 Discover Khám phá
7844706011418789951 Administration Người quản trị
1726363342938046830 About Thông tin
7922989125096435449 Contact Liên hệ
403762424689874454 View your notifications Xem thông báo của bạn
2333314224059826550 Mark all as read Đánh dấu tất cả là đã đọc
8278995041812548563 Update your notification preferences Cập nhật tuỳ chỉnh thông báo
5842982307680337701 See all your notifications Xem toàn bộ thông báo của bạn
5108072242786374364 Welcome to <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ instanceName }}"/>, dear user! Chào mừng đến với <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ instanceName }}"/>, người bạn!
8821712929823045567 It's time to set up your account profile! Hãy bắt đầu thiết lập hồ sơ của bạn!
7239874680342223476 Help moderators and other users to know <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>who you are<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> by: Giúp kiểm duyệt viên và các thành viên khác biết <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>bạn là ai<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> bằng cách:
5856432243446401016 Uploading an <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>avatar<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> Tải lên <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>ảnh đại diện<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>
3221645359464920754 Writing a <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>description<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> Bổ sung <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>mô tả bản thân<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>
2218100934178971211 Don't show me this anymore Không hiển thị video này nữa

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Consecutive duplicated words

Text contains the same word twice in a row: song

Reset

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
780513172839038392
Flags
xml-text
String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 272