Translation

1018828582442463303
English
Key English Vietnamese Actions
6854100952145697527 Display name cannot be more than 120 characters long. Tên hiển thị tối đa 120 ký tự.
6198895122092095739 Privacy is required. Hãy chọn kiểu hiển thị.
1276238402004616037 The channel is required when the playlist is public. Yêu cầu kênh khi danh sách phát công khai.
5226261760726752768 Live information Thông tin buổi livestream
5078078160576986217 Permanent/Recurring live Livestream vĩnh viễn
7220386604464537651 Live RTMP Url Live RTMP Url
4956017863340142734 Live RTMPS Url Live RTMPS Url
1225050607125362052 Live stream key Mã livestream
5058286083557987083 ⚠️ Never share your stream key with anyone. ⚠️ Không chia sẻ mã livestream của bạn với bất cứ ai.
5941639683192662500 This is a normal live Đây là buổi livestream bình thường
4022826795131920912 You can stream only once in a normal live. If you enable replay, it will be saved under the same URL as your live Bạn chỉ có thể livestream một lần trong một buổi livestream thường. Nếu bạn bật lưu replay, nó sẽ được lưu với URL buổi livestream của bạn
2261925229535541622 This is a permanent/recurring live Đây là một buổi livestream vĩnh viễn
8986073791327847979 You can stream multiple times in a permanent/recurring live. If you enable replays, they will be saved as separate videos Bạn có thể livestream nhiều lần trong một buổi livestream vĩnh viễn/định kỳ. Nếu bạn lưu replay, chúng sẽ được lưu thành các video riêng biệt
3112273530390098557 Replay will be saved Phát lại sẽ được lưu
6445713766140892433 Latest live sessions Phiên live stream mới nhất
1018828582442463303 Started on <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ session.startDate | date:'medium' }}"/> Bắt đầu vào <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ session.startDate | date:'medium' }}"/>
6765028278622459314 Ended on <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ session.endDate | date:'medium' }}"/> Kết thúc vào <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ session.endDate | date:'medium' }}"/>
3424935624805832445 Go to replay Đến phát lại
6989092358991683843 Replay is being processed... Đã xử lý phát lại...
5437132245714159662 Video name is required. Video cần có tên.
2807676084745266104 Video name must be at least 3 characters long. Tên video cần dài hơn 3 ký tự.
2155414141025589556 Video name cannot be more than 120 characters long. Tên video cần ngắn hơn 120 ký tự.
1074634769552897790 Video name has leading or trailing whitespace. Tên video không được để khoảng trống.
9115337161597088460 Video privacy is required. Hãy chọn kiểu hiển thị của video.
7309902991450450996 Video channel is required. Yêu cầu kênh video.
3959376623771116873 Video description must be at least 3 characters long. Mô tả video phải tối thiểu 3 ký tự.
725195891739570830 Video description cannot be more than 10000 characters long. Mô tả video tối đa 10000 ký tự.
142488285332434408 A tag should be more than 2 characters long. Một thẻ cần dài hơn 2 ký tự.
691846635236293620 A tag should be less than 30 characters long. Một thẻ cần ngắn hơn 30 ký tự.
4146790476782316573 A maximum of 5 tags can be used on a video. Mỗi video được dùng tối đa 5 thẻ.
2389667090302909529 A tag should be more than 1 and less than 30 characters long. Mỗi thẻ tối thiểu 1 ký tự và tối đa 30 ký tự.

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

3 months ago
User avatar None

String updated in the repository

PeerTube / angularVietnamese

3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
1018828582442463303
Flags
xml-text
String age
3 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1799