Translation

5063779773341398537
English
Key English Vietnamese Actions
1963136290621768454 Resolution Độ phân giải
7814358426066520520 Aspect ratio Tỉ lệ khung hình
44862519224794374 Average frame rate Tần suất khung hình
5053683525387462246 Pixel format Định dạng Pixel
7858676566953242358 Sample rate Sample rate
5403856660543890284 Channel Layout Kênh
6317170736181476800 Update <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a routerLink=&quot;/my-account/settings&quot; [fragment]=&quot;fragment&quot;&gt;"/><x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span (click)=&quot;onAccountSettingsClick($event)&quot;&gt;"/>your settings<x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a &gt;"/> Cập nhật <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a routerLink=&quot;/my-account/settings&quot; [fragment]=&quot;fragment&quot;&gt;"/><x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span (click)=&quot;onAccountSettingsClick($event)&quot;&gt;"/>thiết lập của bạn<x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a &gt;"/>
1405600824334286337 More filters Bộ lọc
5797835178123017550 Hide filters Ẩn bộ lọc
7028708681117573961 Sort by <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>"Recently Added"<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> Xếp theo <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>"Mới Nhất"<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>
8190023086228606960 Sort by <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>"Recent Views"<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> Xếp theo <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>"Thịnh Hành"<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>
3224510615614621760 Sort by <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>"Hot"<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> Xếp theo <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>"Bình Luận"<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>
4322133526902910662 Sort by <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>"Likes"<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> Xếp theo <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>"Lượt Thích"<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>
322705536187172989 Sort by <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>"Global Views"<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> Xếp theo <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>"Lượt Xem"<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>
2343321245279384373 Languages: Ngôn ngữ:
5063779773341398537 Sensitive content: Nội dung nhạy cảm:
5723033003381016192 Scope: Phạm vi:
8481241275509347668 Local videos (this instance) Video máy chủ (máy chủ này)
8383401711408398806 Federated videos (this instance + followed instances) Video liên hợp (máy chủ này + những máy chủ đã theo dõi)
2736556170366900089 Type: Định dạng:
1744425032255703211 VOD &amp; Live videos Tất cả
1370537846415473089 Categories: Thể loại:
4250125031269088402 Moderation: Kiểm duyệt:
6460084371385263470 Video settings Thiết lập video
1288210794011686132 Interface settings Thiết lập giao diện
6309828574111583895 Change password Đổi mật khẩu
5340498030552368470 Current password Mật khẩu hiện tại
3588415639242079458 New password Mật khẩu mới
8656126574213649581 Confirm new password Nhập lại mật khẩu mới
7377817702119089263 Default policy on videos containing sensitive content Đối với video chứa nội dung nhạy cảm
7350483582490037954 With <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>Hide<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> or <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>Blur thumbnails<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, a confirmation will be requested to watch the video. Bên cạnh <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>Ẩn<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/> hoặc <x id="START_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;strong&gt;"/>Làm mờ ảnh xem trước<x id="CLOSE_TAG_STRONG" ctype="x-strong" equiv-text="&lt;/strong&gt;"/>, sẽ hiện thêm một hộp thoại yêu cầu xác nhận mới có thể xem được video.

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

8 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
5063779773341398537
Flags
xml-text
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 955