Translation

435589893738610428
English
Key English Vietnamese Actions
7417592908147948728 Messages with the moderation team Nhắn tin với đội ngũ kiểm duyệt
1684858568733486744 No messages for now. Chưa có tin nhắn.
2137920566277687382 Add a message Soạn tin nhắn
4058575476871566236 Published Đã đăng
7657908235362559477 Publication scheduled on <x id="PH" equiv-text="updateAt"/> Đã lên lịch đăng vào <x id="PH" equiv-text="updateAt"/>
5093002376262354382 Transcoding failed Chuyển mã thất bại
118687079501751948 Move to external storage failed Chuyển sang lưu trữ ngoài thất bại
4887724548587271148 Waiting transcoding Đang chờ chuyển mã
4517785179607945981 To transcode Để chuyển mã
3299576663551440736 To import Để nhập video
6963802198225789806 To edit Sửa
8492933894084361602 Subscribe to RSS feed "<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ title }}"/>" Đăng ký RSS "<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ title }}"/>"
187187500641108332 <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ noResultMessage }}"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ noResultMessage }}"/>
1795705931707209785 Add to watch later Xem sau
8498940878158860248 Remove from watch later Xóa khỏi xem sau
435589893738610428 <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ instanceName }}"/> default theme (<x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ getDefaultInstanceThemeLabel() }}"/>) <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ instanceName }}"/> chủ đề mặc định (<x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ getDefaultInstanceThemeLabel() }}"/>)
5622582942980351192 Light/Orange Sáng/Cam
1219783168145776019 LIVE ENDED KẾT THÚC LIVESTREAM
2439066254855913806 Only I can see this video Chỉ mình tôi
6767380569816110388 Only shareable via a private link Chỉ người có được liên kết
6828965264297239528 Anyone can see this video Ai cũng có thể xem video này
1425933035739773115 Only users of this instance can see this video Chỉ người dùng trên máy chủ này
5210096066382592800 Video to import updated. Đã cập nhật video cần nhập.
3284171506518522275 Your video was uploaded to your account and is private. Video đã được tải lên và lưu vào tài khoản của bạn dưới dạng riêng tư.
5699822024600815733 But associated data (tags, description...) will be lost, are you sure you want to leave this page? Nhưng các dữ liệu liên quan (thẻ, mô tả,...) sẽ bị mất. Bạn có chắc muốn rời khỏi trang không?
1219739004043110649 Your video is not uploaded yet, are you sure you want to leave this page? Video của bạn vẫn chưa được tải lên, bạn có chắc muốn rời trang?
1830802698757049943 Publish <x id="PH" equiv-text="videoName"/> Đăng <x id="PH" equiv-text="videoName"/>
6932865105766151309 Upload Tải lên
8278735427925094503 Upload <x id="PH"/> Tải lên <x id="PH"/>
5981816353437801748 Video published. Đã đăng video.
764164089183618119 You have unsaved changes! If you leave, your changes will be lost. Bạn có sửa đổi chưa lưu! Nếu rời đi, những sửa đổi này sẽ bị mất.

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a month ago
User avatar None

String updated in the repository

PeerTube / angularVietnamese

a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
435589893738610428
Flags
xml-text
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 2043