Translation

3887762369650091344
English
Key English Vietnamese Actions
5149234672404299151 Autoplay next video Tự phát video kế tiếp
5870421136141540382 Stop looping playlist videos Tắt phát lặp lại video
1599585307037758139 Loop playlist videos Phát lặp lại video
3704292036525161260 Placeholder image Ảnh thay thế
961774488937452220 This video is not available on this instance. Do you want to be redirected on the origin instance: &lt;a href="<x id="PH"/>"&gt;<x id="PH_1"/>&lt;/a&gt;? Video không khả dụng trên máy chủ này. Bạn có muốn chuyển tới máy chủ gốc: &lt;a href="<x id="PH"/>"&gt;<x id="PH_1"/>&lt;/a&gt;?
5761611056224181752 Redirection Chuyển hướng
8858527736400081688 This video contains mature or explicit content. Are you sure you want to watch it? Video này chứa nội dung cho người lớn hoặc nhạy cảm. Bạn có chắc chắn muốn xem không?
3937119019020041049 Mature or explicit content Nội dung người lớn hoặc nhạy cảm
1755474755114288376 Up Next Tiếp Theo
2159130950882492111 Cancel Hủy
3354816756665089864 Autoplay is suspended Tạm ngừng tự phát
5856931617181450881 Enter/exit fullscreen Vào/thoát toàn màn hình
2971009377468404076 Play/Pause the video Phát/Ngừng video
4147087312411482964 Mute/unmute the video Ẩn/Bỏ ẩn video
4791956574676305640 Skip to a percentage of the video: 0 is 0% and 9 is 90% Tua nhanh thời lượng video: 0 là 0% và 9 là 90%
3887762369650091344 Increase the volume Tăng âm lượng
1363382131573461910 Decrease the volume Giảm âm lượng
2541031516422557760 Seek the video forward Tua tới video
8813023402019364882 Seek the video backward Tua lùi video
581757752202843950 Increase playback rate Tăng tốc độ video
5467642834854681120 Decrease playback rate Giảm tốc độ video
3860402955823859506 Navigate in the video to the previous frame Điều hướng video tới khung trước đó
8232494782895420700 Navigate in the video to the next frame Điều hướng video tới khung kế tiếp
8223917068580581095 Toggle theater mode Chế độ rạp chiếu
8025996572234182184 Like the video Thích video
7692127636377222448 Dislike the video Không thích video
1729036051846673606 When active, the next video is automatically played after the current one. Khi kích hoạt, video tiếp theo sẽ tự động phát sau video hiện tại.
2431286785954354122 Recently added Mới nhất
12646164819555880 Videos from your subscriptions Video từ các kênh bạn đăng ký
1812379335568847528 Subscriptions Danh sách đăng ký
186236568870281953 History Lịch sử xem

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
3887762369650091344
Flags
xml-text
String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1985