Translation

742596572641738016
English
Key English Vietnamese Actions
1909672990242291785 How you plan to pay for keeping your instance running Bạn dự định trang trải chi phí cho máy chủ này như thế nào
869943508869906576 How you will moderate your instance Cách bạn kiểm duyệt trên máy chủ
5032335000394561521 Instance terms Quy tắc máy chủ
4116024528500133384 My settings Thiết lập
1420294365005204590 These settings apply only to your session on this instance. Những thiết lập chỉ áp dụng tạm thời trên máy chủ này.
5330788940795142335 Please consider configuring these fields to help people to choose <x id="START_TAG_STRONG"/>the appropriate instance<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/>. Without them, your instance may not be referenced on the <x id="START_LINK"/>JoinPeerTube website<x id="CLOSE_LINK"/>. Xin thiết lập những mục đó để giúp mọi người chọn <x id="START_TAG_STRONG"/>máy chủ phù hợp<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/>. Nếu bỏ trống, máy chủ của bạn sẽ không được giới thiệu trên <x id="START_LINK"/> trang JoinPeerTube<x id="CLOSE_LINK"/>.
2728623642717111613 Don't show me this warning anymore Đừng hiện cảnh báo cho tôi nữa
7819314041543176992 Close Đóng
4853631149357965563 Update live settings Cập nhật thiết lập livestream
1254225561962113354 Server too slow Máy chủ quá chậm
1599290313974118905 Live blacklisted Danh sách cấm livestream
5274374742436838139 Max duration exceeded Vượt quá thời lượng tối đa cho phép
1677142486230902467 Server error Lỗi máy chủ
189546967059369850 Quota exceeded Vượt quá dung lượng cho phép
6013345175862135505 Configure Cấu hình
742596572641738016 Change the language Đổi ngôn ngữ
2964653499524716819 Help to translate PeerTube! Hãy giúp dịch PeerTube!
5464118521750361406 Public profile Hồ sơ công khai
7773271640656013365 Interface: Ngôn ngữ:
1674139713929545659 Videos: Video:
9156407045661257130 Sensitive: Nhạy cảm:
3430483831942247060 Help share videos Giúp truyền tải video
7005745151564974365 Keyboard shortcuts Phím tắt
7911416166208830577 Help Trợ giúp
8378304669563824772 Get help using PeerTube Hướng dẫn sử dụng PeerTube
2497681082724639563 powered by PeerTube powered by PeerTube
7507948636555938109 Log out Đăng xuất
8893390761160292681 My account Tài khoản của tôi
6371572688505952303 My library Kênh của tôi
2308975396733519902 Create an account Tạo tài khoản
3108704604266608109 My video imports Video của tôi nhập

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
742596572641738016
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 257