Translation

4146790476782316573
English
Key English Vietnamese Actions
3112273530390098557 Replay will be saved Phát lại sẽ được lưu
6445713766140892433 Latest live sessions Phiên live stream mới nhất
1018828582442463303 Started on <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ session.startDate | date:'medium' }}"/> Bắt đầu vào <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ session.startDate | date:'medium' }}"/>
6765028278622459314 Ended on <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ session.endDate | date:'medium' }}"/> Kết thúc vào <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ session.endDate | date:'medium' }}"/>
3424935624805832445 Go to replay Đến phát lại
5437132245714159662 Video name is required. Video cần có tên.
2807676084745266104 Video name must be at least 3 characters long. Tên video cần dài hơn 3 ký tự.
2155414141025589556 Video name cannot be more than 120 characters long. Tên video cần ngắn hơn 120 ký tự.
1074634769552897790 Video name has leading or trailing whitespace. Tên video không được để khoảng trống.
9115337161597088460 Video privacy is required. Hãy chọn kiểu hiển thị của video.
7309902991450450996 Video channel is required. Yêu cầu kênh video.
3959376623771116873 Video description must be at least 3 characters long. Mô tả video phải tối thiểu 3 ký tự.
725195891739570830 Video description cannot be more than 10000 characters long. Mô tả video tối đa 10000 ký tự.
142488285332434408 A tag should be more than 2 characters long. Một thẻ cần dài hơn 2 ký tự.
691846635236293620 A tag should be less than 30 characters long. Một thẻ cần ngắn hơn 30 ký tự.
4146790476782316573 A maximum of 5 tags can be used on a video. Mỗi video được dùng tối đa 5 thẻ.
2389667090302909529 A tag should be more than 1 and less than 30 characters long. Mỗi thẻ tối thiểu 1 ký tự và tối đa 30 ký tự.
4806300480558315727 Video support must be at least 3 characters long. Hỗ trợ video ít nhất 3 ký tự.
6655773021893755977 Video support cannot be more than 1000 characters long. Hỗ trợ video tối đa 1000 ký tự.
4246579596585402255 A date is required to schedule video update. Cần có ngày để lên lịch cập nhật video.
8728283516316752593 This file is too large. Tập tin này quá lớn.
5604677701754367707 PeerTube cannot handle this kind of file. Accepted extensions are <x id="PH" equiv-text="this.allowedExtensionsMessage"/>. PeerTube không thể xử lý định dạng này. Những định dạng có thể là <x id="PH" equiv-text="this.allowedExtensionsMessage"/>.
3393133458004181121 All categories Mọi thể loại
8280589137189201687 You can't select more than {maxItems, plural, =1 {1 item} other {<x id="maxItems"/> items}} Bạn không thể chọn nhiều hơn {maxItems, plural, =1 {1 mục} other {<x id="maxItems"/> mục}}
3999967345340145904 You can't select more than <x id="PH" equiv-text="this.maxItems"/> items Bạn chỉ thể chọn tối đa <x id="PH" equiv-text="this.maxItems"/> mục
6708273825233539746 Add a new option Thêm tùy chọn
4076995379551303829 Custom value... Tùy chỉnh giá trị...
4670312387769733978 All unsaved data will be lost, are you sure you want to leave this page? Dữ liệu chưa lưu sẽ mất, bạn có chắc muốn rời trang?
6950140976689343775 Sunday Chủ Nhật
8739442281958563044 Monday Thứ Hai
9176037901730521018 Tuesday Thứ Ba

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

2 months ago
User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
4146790476782316573
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1770