Translation

5329436244765769292
English
Key English Vietnamese Actions
5018804994794983050 Signup Đăng ký
5340005218109333045 Filters <x id="START_TAG_SPAN"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN"/> Bộ lọc <x id="START_TAG_SPAN"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN"/>
2236371857137398396 No results found Không tìm thấy kết quả
1516969129397662377 Welcome to PeerTube, dear administrator! Chào mừng đến với PeerTube, người anh em!
807030720531713957 CLI documentation Tài liệu CLI
199127249622290422 Upload or import videos, parse logs, prune storage directories, reset user password... Tải lên hoặc nhập video từ nguồn khác, parse logs, prune storage directories, reset mật khẩu người dùng...
249453844439446209 Administer documentation Tài liệu quản trị server
5910950876330656326 Managing users, following other instances, dealing with spammers... Quản lý người dùng, liên hợp với máy chủ khác, đánh chết mẹ bọn spam...
879127294610588497 Use documentation Đọc tài liệu
3848077896245199337 Setup your account, managing video playlists, discover third-party applications... Thiết lập tài khoản, quản lý danh sách phát, khám phá ứng dụng bên thứ ba...
6284442506490785579 Useful links Mẹo khác
5170617864166788170 Official PeerTube website (news, support, contribute...): <x id="START_LINK"/>https://joinpeertube.org<x id="CLOSE_LINK"/> Trang web chính thức PeerTube (tin tức, hỗ trợ, đóng góp...): <x id="START_LINK"/>https://joinpeertube.org<x id="CLOSE_LINK"/>
4614992717645869756 Put your instance on the public PeerTube index: <x id="START_LINK"/>https://instances.joinpeertube.org/instances<x id="CLOSE_LINK"/> Liệt kê máy chủ của bạn trên danh sách máy chủ PeerTube: <x id="START_LINK"/>https://instances.joinpeertube.org/instances<x id="CLOSE_LINK"/>
2081626998027585315 It's time to configure your instance! Tới lúc cấu hình máy chủ của bạn!
5083058563861587027 Choosing your <x id="START_TAG_STRONG"/>instance name<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/>, <x id="START_TAG_STRONG"/>setting up a description<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/>, specifying <x id="START_TAG_STRONG"/>who you are<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/>, why <x id="START_TAG_STRONG"/>you created your instance<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> and <x id="START_TAG_STRONG"/>how long<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> you plan to <x id="START_TAG_STRONG"/>maintain your it<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> is very important for visitors to understand on what type of instance they are. Chọn <x id="START_TAG_STRONG"/>tên máy chủ của bạn<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/>, <x id="START_TAG_STRONG"/>thêm mô tả<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/>, cho biết <x id="START_TAG_STRONG"/>bạn là ai<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/>, tại sao <x id="START_TAG_STRONG"/>bạn tạo máy chủ này<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> và <x id="START_TAG_STRONG"/>thời hạn<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> bạn dự kiến <x id="START_TAG_STRONG"/>quản lý nó<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> rất là quan trọng để khách viếng thăm tham khảo.
5329436244765769292 If you want to open registrations, please decide what <x id="START_TAG_STRONG"/>your moderation rules<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> and <x id="START_TAG_STRONG"/>instance terms of service<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> are, as well as specify the categories and languages and your moderators speak. This way, you will help users to register on <x id="START_TAG_STRONG"/>the appropriate<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> PeerTube instance. Nếu bạn cho phép đăng ký, hãy đề ra <x id="START_TAG_STRONG"/>quy tắc kiểm duyệt<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> và <x id="START_TAG_STRONG"/>điều khoản dịch vụ<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> cũng như thể loại, ngôn ngữ và cách bạn kiểm duyệt. Bằng cách này, bạn sẽ giúp người dùng đăng ký được <x id="START_TAG_STRONG"/>phê duyệt<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/> trên máy chủ PeerTube.
5704345824323933019 Remind me later Nhắc tôi sau
7997432701743294657 Set up Thiết lập
9202089339019827574 Configure my instance Cấu hình máy chủ
9005121595859995793 Configuration warning! Cảnh báo cấu hình!
8901933019590352016 You enabled user registration on your instance but did not configure the following fields: Bạn đã cho phép đăng ký người dùng trên máy chủ nhưng chưa cấu hình những mục sau:
8948444690892731948 Instance name Tên máy chủ
966824924873033885 Instance short description Mô tả ngắn về máy chủ
1339481669904426442 Who you are Bạn là ai
5026256683194518810 How long you plan to maintain your instance Bạn dự kiến mở máy chủ trong bao lâu
1909672990242291785 How you plan to pay for keeping your instance running Bạn dự định trang trải chi phí cho máy chủ này như thế nào
869943508869906576 How you will moderate your instance Cách bạn kiểm duyệt trên máy chủ
5032335000394561521 Instance terms Quy tắc máy chủ
4116024528500133384 My settings Thiết lập
1420294365005204590 These settings apply only to your session on this instance. Những thiết lập chỉ áp dụng tạm thời trên máy chủ này.
5330788940795142335 Please consider configuring these fields to help people to choose <x id="START_TAG_STRONG"/>the appropriate instance<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/>. Without them, your instance may not be referenced on the <x id="START_LINK"/>JoinPeerTube website<x id="CLOSE_LINK"/>. Xin thiết lập những mục đó để giúp mọi người chọn <x id="START_TAG_STRONG"/>máy chủ phù hợp<x id="CLOSE_TAG_STRONG"/>. Nếu bỏ trống, máy chủ của bạn sẽ không được giới thiệu trên <x id="START_LINK"/> trang JoinPeerTube<x id="CLOSE_LINK"/>.

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

2 months ago
User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

7 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
5329436244765769292
Flags
xml-text
String age
12 months ago
Source string age
12 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 232