Translation

4722135551130122302
English
Key English Vietnamese Actions
4068658588793749132 This channel does not have playlists. Kênh này chưa có danh sách phát.
5066829276646988805 PeerTube PeerTube
1415060111017347427 Network Mạng liên hợp
3701439542279610547 Follows Theo dõi
400578776928464905 Follower instances (<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ followersPagination.totalItems }}"/>) Máy chủ theo dõi (<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ followersPagination.totalItems }}"/>)
2081837971167498893 Following instances (<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ followingsPagination.totalItems }}"/>) Máy chủ đang theo dõi (<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ followingsPagination.totalItems }}"/>)
8203367621031610680 Your name Tên bạn
1769661379068269645 Your email Email của bạn
9127604588498960753 Subject Tiêu đề
1391056849737890767 Your message Tin nhắn của bạn
3174354408404578867 About <x id="INTERPOLATION"/> Về <x id="INTERPOLATION"/>
8525213662266893834 Contact us Liên hệ
19872047295276660 This instance is dedicated to sensitive/NSFW content. Máy chủ này mang nội dung nhạy cảm/NSFW.
1970848297295860531 ADMINISTRATORS &amp; SUSTAINABILITY ĐỘI NGŨ QUẢN TRỊ &amp; VẬN HÀNH
6741838149332998818 Who we are Chúng tôi là
4722135551130122302 Why we created this instance Mục đích tạo máy chủ này
6434467346812189214 How long we plan to maintain this instance Chúng tôi dự kiến vận hành máy chủ này trong
8765504394950427814 How we will pay for keeping our instance running Chúng tôi duy trì kinh phí vận hành bằng cách
7707185552909365717 INFORMATION THÔNG TIN
8685905644837116382 MODERATION KIỂM DUYỆT
9178042134345945115 OTHER INFORMATION THÔNG TIN KHÁC
4281738631669138686 Hardware information Thông tin phần cứng
273909283347871 FEATURES TÍNH NĂNG
8495040351808033345 Features found on this instance Tính năng trên máy chủ này
8932880935037645502 STATISTICS THỐNG KÊ
1161141363959659794 PeerTube is a self-hosted ActivityPub-federated video streaming platform using P2P directly in your web browser. PeerTube là một nền tảng lưu trữ và truyền tải video liên hợp ActivityPub, sử dụng P2P trực tiếp trên trình duyệt của bạn.
135286612733607700 It is free and open-source software, under <x id="START_LINK"/>AGPLv3 licence<x id="CLOSE_LINK"/>. Đây là phần mềm tự do và mã nguồn mở, dùng giấy phép <x id="START_LINK"/>AGPLv3<x id="CLOSE_LINK"/>.
7257048945916143687 For more information, please visit <x id="START_LINK"/>joinpeertube.org<x id="CLOSE_LINK"/>. Để tìm hiểu rõ hơn, xin truy cập <x id="START_LINK"/>joinpeertube.org<x id="CLOSE_LINK"/>.
8205344394429673413 Use PeerTube documentation Đọc tài liệu PeerTube
8674693181203168033 Discover how to setup your account, what is a channel, how to create a playlist and more! Tìm hiểu cách tạo tài khoản, kênh là gì, cách tạo danh sách phát và nhiều hơn thế nữa!
5336387229608682776 PeerTube Applications Ứng dụng PeerTube

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

3 months ago
User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
4722135551130122302
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1170