Translation

2740435661398285769
English
Key English Vietnamese
ngb.toast.close-aria Close Đóng
219462505467671767 Close the left menu Đóng thanh menu
3455550526898419928 Open the left menu Mở thanh menu
9075761896562520962 You don't have notifications. Bạn không có thông báo.
3780281836273462589 <x id="INTERPOLATION"/> published a new video: <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> đăng một video mới: <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_LINK"/>
3861380964267994829 The notification concerns a video now unavailable Thông báo có liên quan tới một video không khả dụng
5067946665521007036 Your video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been unblocked Video của bạn <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> vừa được mở khoá
7127745751169269971 Your video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been blocked Video của bạn <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> vừa bị khoá
506794214492992969 <x id="START_LINK"/>A new video abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created on video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> <x id="START_LINK"/> Một video quấy rối<x id="CLOSE_LINK"/> vừa tạo trên <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/>
3487882822536102372 <x id="START_LINK"/>A new comment abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created on video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> <x id="START_LINK"/>Một bình luận xúc phạm<x id="CLOSE_LINK"/> vừa tạo trên video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/>
7885094785640544496 <x id="START_LINK"/>A new account abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created on account <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> <x id="START_LINK"/>Một tài khoản xúc phạm<x id="CLOSE_LINK"/> vừa tạo trên tài khoản <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/>
2008776855594205860 <x id="START_LINK"/>A new abuse<x id="CLOSE_LINK"/> has been created <x id="START_LINK"/>Một xâm phạm mới<x id="CLOSE_LINK"/> vừa được tạo
8816959058080937679 <x id="START_LINK"/>Your abuse <x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/>accepted<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER_1"/>rejected<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/> <x id="START_LINK"/>Xâm phạm của bạn <x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> đã <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/>được phê duyệt<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER_1"/>từ chối<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>
6464941273929604379 <x id="START_LINK"/>Abuse <x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has a new message <x id="START_LINK"/>Xâm phạm <x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> có một tin nhắn mới
420488506127153204 The recently added video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been <x id="START_LINK_1"/>automatically blocked<x id="CLOSE_LINK"/> Video tải lên gần đây <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> vừa bị <x id="START_LINK_1"/>khóa tự động<x id="CLOSE_LINK"/>
2740435661398285769 <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> commented your video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_LINK"/> <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> đã bình luận video <x id="START_LINK_1"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_LINK"/> của bạn
2020563642195933477 The notification concerns a comment now unavailable Thông báo có liên quan tới một bình luận không khả dụng
2436106664506839309 Your video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been published Video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> của bạn vừa được đăng
7130219900907848048 <x id="START_LINK"/>Your video import<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> succeeded <x id="START_LINK"/>Nhập video từ nguồn khác<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> thành công
2099623308096969132 <x id="START_LINK"/>Your video import<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> failed <x id="START_LINK"/>Video bạn nhập<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> không tải lên thành công
3371351937331192777 User <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> registered on your instance Người dùng <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> đăng ký máy chủ của bạn
4404295482394146814 <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> is following <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/>your channel <x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER_1"/>your account<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/> <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> đang theo dõi <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/>kênh của bạn<x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER_1"/>tài khoản của bạn<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>
5504059606863599420 <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.accountUrl&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.comment.account.displayName }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> mentioned you on <x id="START_LINK_1" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.commentUrl&quot;&gt;"/>video <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.comment.video.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.accountUrl&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.comment.account.displayName }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>nhắc tới bạn trong <x id="START_LINK_1" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.commentUrl&quot;&gt;"/>video <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.comment.video.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>
5354239156470982824 Your instance has <x id="START_LINK"/>a new follower<x id="CLOSE_LINK"/> (<x id="INTERPOLATION"/>) <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/> awaiting your approval<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/> Máy chủ của bạn có <x id="START_LINK"/>một người theo dõi mới<x id="CLOSE_LINK"/> (<x id="INTERPOLATION"/>) <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/> đang chờ được duyệt<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>
325842756252267394 Your instance automatically followed <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> Máy chủ của bạn tự động theo dõi <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/>
363592786729553688 <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.pluginUrl&quot; [queryParams]=&quot;notification.pluginQueryParams&quot;&gt;"/>A new version of the plugin/theme <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.plugin.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> is available: <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.plugin.latestVersion }}"/> <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.pluginUrl&quot; [queryParams]=&quot;notification.pluginQueryParams&quot;&gt;"/>Một bản cập nhật plugin/theme mới <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.plugin.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> đang chờ cập nhật: <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.plugin.latestVersion }}"/>
5055099158245592648 <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [href]=&quot;notification.peertubeVersionLink&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferer&quot;&gt;"/>A new version of PeerTube<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> is available: <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.peertube.latestVersion }}"/> <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [href]=&quot;notification.peertubeVersionLink&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferer&quot;&gt;"/>Một phiên bản PeerTube mới<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> đang chờ cập nhật: <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.peertube.latestVersion }}"/>
5421414445136873229 The notification points to content now unavailable Thông báo về nội dung này không khả dụng
3321250177023376249 Change your avatar Đổi ảnh đại diện
8411430224810427392 Remove avatar Xóa ảnh đại diện
8817917090143649804 Account muted Đã ẩn tài khoản

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
2740435661398285769
Flags
xml-text
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 47