Translation

5876109550513228304
English
Key English Vietnamese Actions
8286337167859377104 Create user Tạo người dùng
7098180453085889026 Blocked videos Video đã khóa
7805059636749367886 Muted instances Máy chủ đã ẩn
5974506725502681113 Password changed for user <x id="PH"/>. Đã đổi mật khẩu người dùng <x id="PH"/>.
149953821752893163 Update user password Đổi mật khẩu người dùng
780323526182667308 User <x id="PH"/> updated. Đã cập nhật tài khoản <x id="PH"/>.
1349763489797682899 Update user Cập nhật người dùng
8819563010322372715 An email asking for password reset has been sent to <x id="PH"/>. Đã gửi email đổi mật khẩu đến cho <x id="PH"/>.
7483807629538115183 Users list Danh sách người dùng
1525334987774465166 Create a user Tạo người dùng
5552039423287890133 Update a user Cập nhật người dùng
2005509140164856243 Video type Loại video
1878553503929537171 VOD VOD
8610504659433544583 Live Live
545237611115823456 Video files Tập tin video
5876109550513228304 With WebTorrent Với WebTorrent
9036202975131076885 Without WebTorrent Không WebTorrent
7468888924775619361 With HLS Với HLS
5489331826268601489 Without HLS Không HLS
7091163288887549392 Videos scope Phạm vi video
1144415254281227966 Remote videos Video máy chủ khác
8564701209009684429 Federation Liên hợp
3767259920053407667 Videos will be deleted, comments will be tombstoned. Video sẽ bị xóa, còn bình luận bị hóa đá.
4209525355702493436 Ban Cấm
3855396975723886053 User won't be able to login anymore, but videos and comments will be kept as is. Người này sẽ không thể đăng nhập được nữa, nhưng video và bình luận vẫn sẽ giữ nguyên.
4451482225013335720 Unban Bỏ chặn
7210277223053877333 Set Email as Verified Cài Email như Xác Minh
4207916966377787111 Created Đã tạo
8140268298586972139 Daily quota Giới hạn mỗi ngày
7910076708497708162 Last login Đăng nhập lần cuối
3403978719736970622 You cannot ban root. Không thể chặn root.

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

6 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
5876109550513228304
Flags
xml-text
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1373