Translation

4523382115569186450
English
Key English Vietnamese Actions
1780056719120519633 <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ pagination.totalItems }}"/> <x id="ICU" xid="3148804384763272950" equiv-text="{pagination.totalItems, plural, =1 {result} other {results}}"/> for "<x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ search }}"/>" <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ pagination.totalItems }}"/> <x id="ICU" xid="3148804384763272950" equiv-text="{pagination.totalItems, plural, =1 {kết quả} other {kết quả}}"/> for "<x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ search }}"/>"
3148804384763272950 {VAR_PLURAL, plural, =1 {result} other {results} } {VAR_PLURAL, plural, =1 {kết quả} other {kết quả} }
2722270956157821098 No results. Trống trơn.
2601639465696257054 This <x id="INTERPOLATION"/> does not have settings. <x id="INTERPOLATION"/> này không có thiết lập.
29832309535656200 System System
8949443215142664126 Delete this comment Xóa bình luận này
3327751240218085797 Delete all comments of this account Xóa hết bình luận từ tài khoản này
2850960459131251840 Comments are deleted after a few minutes Tất cả bình luận sẽ bị xóa sau vài phút
1271241007621398467 {count, plural, =1 {1 comment deleted.} other {<x id="count"/> comments deleted.}} {count, plural, =1 {1 bình luận đã xóa.} other {<x id="count"/> bình luận đã xóa.}}
264978617337249011 <x id="PH" equiv-text="commentArgs.length"/> comment(s) deleted. <x id="PH" equiv-text="commentArgs.length"/> bình luận đã bị xóa.
379090446060940062 Do you really want to delete all comments of <x id="PH"/>? Bạn có muốn xóa toàn bộ bình luận của <x id="PH"/>?
4539246224625965241 Comments of <x id="PH"/> will be deleted in a few minutes Bình luận của <x id="PH"/> sẽ bị xóa ngay bây giờ
3204306399736151644 Comments list Danh sách bình luận
7427986413651551775 Video comments Bình luận video
289582790179344391 This view also shows comments from muted accounts. Điều này cũng có hiện bình luận từ những tài khoản đã ẩn.
4523382115569186450 Showing <x id="INTERPOLATION"/> to <x id="INTERPOLATION_1"/> of <x id="INTERPOLATION_2"/> comments Đang hiện từ <x id="INTERPOLATION"/> tới <x id="INTERPOLATION_1"/> trong tổng số <x id="INTERPOLATION_2"/> bình luận
6110554376228744887 Select all rows Chọn toàn bộ hàng
2719284837486030903 Job type Loại công việc
6170245880855918780 Job state Trạng thái công việc
2296681895307893686 any bất kỳ
3067132953487445901 Showing <x id="INTERPOLATION"/> to <x id="INTERPOLATION_1"/> of <x id="INTERPOLATION_2"/> jobs Đang hiện từ <x id="INTERPOLATION"/> tới <x id="INTERPOLATION_1"/> trong tổng số <x id="INTERPOLATION_2"/> công việc
8650499415827640724 Type Kiểu
3901868627411944813 Priority <x id="START_SMALL_TEXT" ctype="x-small" equiv-text="&lt;small&gt;"/>(1 = highest priority)<x id="CLOSE_SMALL_TEXT" ctype="x-small" equiv-text="&lt;/small&gt;"/> Ưu tiên <x id="START_SMALL_TEXT" ctype="x-small" equiv-text="&lt;small&gt;"/>(1 = ưu tiên cao nhất)<x id="CLOSE_SMALL_TEXT" ctype="x-small" equiv-text="&lt;/small&gt;"/>
3419681791450150574 Progress Tiến trình
914197284349366734 No jobs found. Không tìm thấy công việc nào.
2713421326605345655 No <x id="START_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;code&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ jobType }}"/><x id="CLOSE_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;/code&gt; "/> jobs found. Không <x id="START_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;code&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ jobType }}"/><x id="CLOSE_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;/code&gt; "/> công việc tìm thấy.
2384897339170501794 No <x id="START_TAG_SPAN"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN"/> jobs found. Không <x id="START_TAG_SPAN"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN"/> công việc tìm thấy.
4457061340457477073 No <x id="START_TAG_CODE"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_TAG_CODE"/> jobs found that are <x id="START_TAG_SPAN"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN"/>. Không <x id="START_TAG_CODE"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_TAG_CODE"/> công việc tìm thấy là <x id="START_TAG_SPAN"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN"/>.
1102717806459547726 Refresh Làm tươi
6052766076365105714 now now
8984988128489304664 Filter logs by tags Lọc nhật ký hoạt động bằng tag

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

3 months ago
User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
4523382115569186450
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 768