Translation

2159130950882492111
English
Key English Vietnamese Actions
5512208811126492983 Report comment Ghi chú báo cáo
3691787517663044217 The deletion will be sent to remote instances so they can reflect the change. Việc xóa sẽ được gửi đến các máy chủ từ xa để họ có thể phản ánh sự thay đổi.
7321800851971795962 It is a remote comment, so the deletion will only be effective on your instance. Nếu đây là bình luận từ xa, việc xóa bỏ chỉ hiệu lực trên máy chủ của bạn.
5964038603724691720 Delete and re-draft Xóa và viết lại
7163633882758007711 Do you really want to delete and re-draft this comment? Bạn có muốn xóa và viết lại bình luận này?
6775540171466219199 Stop autoplaying next video Tắt tự phát video kế tiếp
5149234672404299151 Autoplay next video Tự phát video kế tiếp
5870421136141540382 Stop looping playlist videos Tắt phát lặp lại video
1599585307037758139 Loop playlist videos Phát lặp lại video
3704292036525161260 Placeholder image Ảnh thay thế
961774488937452220 This video is not available on this instance. Do you want to be redirected on the origin instance: &lt;a href="<x id="PH"/>"&gt;<x id="PH_1"/>&lt;/a&gt;? Video không khả dụng trên máy chủ này. Bạn có muốn chuyển tới máy chủ gốc: &lt;a href="<x id="PH"/>"&gt;<x id="PH_1"/>&lt;/a&gt;?
5761611056224181752 Redirection Chuyển hướng
8858527736400081688 This video contains mature or explicit content. Are you sure you want to watch it? Video này chứa nội dung cho người lớn hoặc nhạy cảm. Bạn có chắc chắn muốn xem không?
3937119019020041049 Mature or explicit content Nội dung người lớn hoặc nhạy cảm
1755474755114288376 Up Next Tiếp Theo
2159130950882492111 Cancel Hủy
3354816756665089864 Autoplay is suspended Tạm ngừng tự phát
5856931617181450881 Enter/exit fullscreen Vào/thoát toàn màn hình
2971009377468404076 Play/Pause the video Phát/Ngừng video
4147087312411482964 Mute/unmute the video Ẩn/Bỏ ẩn video
4791956574676305640 Skip to a percentage of the video: 0 is 0% and 9 is 90% Tua nhanh thời lượng video: 0 là 0% và 9 là 90%
3887762369650091344 Increase the volume Tăng âm lượng
1363382131573461910 Decrease the volume Giảm âm lượng
2541031516422557760 Seek the video forward Tua tới video
8813023402019364882 Seek the video backward Tua lùi video
581757752202843950 Increase playback rate Tăng tốc độ video
5467642834854681120 Decrease playback rate Giảm tốc độ video
3860402955823859506 Navigate in the video to the previous frame Điều hướng video tới khung trước đó
8232494782895420700 Navigate in the video to the next frame Điều hướng video tới khung kế tiếp
8223917068580581095 Toggle theater mode Chế độ rạp chiếu
8025996572234182184 Like the video Thích video
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated PeerTube/angular
The following string has different context, but the same source.
Translated PeerTube/angular

Loading…

User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 5 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 6 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 6 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 6 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 6 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 6 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 7 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 7 months ago
User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

7 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 8 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
2159130950882492111
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1979