Translation

7653028819867308249
English
Key English Vietnamese Actions
5991533283446904296 Hosts or handles are invalid. Máy chủ hoặc địa chỉ bị sai.
6759198394434886237 Hosts or handles contain duplicates. Máy chủ hoặc địa chỉ bị trùng lặp.
240806681889331244 Unlimited Không giới hạn
5504952199515017930 None - no upload possible Không cho phép tải lên
616370606803836610 100MB 100MB
9162997081789455476 500MB 500MB
1541266817985876981 1GB 1GB
6075751004411938819 5GB 5GB
246811372655482890 20GB 20GB
2491910291056632032 50GB 50GB
5514849824631859021 100GB 100GB
8245180845645676506 200GB 200GB
5468089754278798237 500GB 500GB
3977630500122496087 10MB 10MB
2060593120571755546 50MB 50MB
7653028819867308249 2GB 2GB
7641416475804061087 10GB 10GB
2520968456492632777 <x id="PH"/> accepted in instance followers <x id="PH"/> đã phê duyệt người theo dõi máy chủ
450530533730658004 Do you really want to reject this follower? Bạn có chắc muốn từ chối người theo dõi này?
7378878529334768232 Reject Từ chối
2040902819815401278 <x id="PH"/> rejected from instance followers <x id="PH"/> đã từ chối người theo dõi máy chủ
3620117223790525725 Do you really want to delete this follower? Bạn có chắc muốn xóa người theo dõi này?
7022070615528435141 Delete Xóa
2452034338905853167 <x id="PH"/> removed from instance followers <x id="PH"/> đã bị xóa khỏi người theo dõi máy chủ
6018246591673612412 Follow Theo dõi
3596798855644241001 1 host (without "http://"), account handle or channel handle per line Mỗi dòng một máy chủ, địa chỉ tài khoản hoặc địa chỉ kênh (không cần "http://")
2740793005745065895 <x id="PH"/> is not valid <x id="PH"/> vô giá trị
2355066641781598196 Follow request(s) sent! Đã gửi yêu cầu theo dõi!
3459358413436264734 Your instance subscriptions Những người đăng ký theo dõi máy chủ của bạn
4245720728052819482 Do you really want to unfollow <x id="PH"/>? Bạn có chắc muốn ngưng theo dõi <x id="PH"/>?
9160510009013134726 Unfollow Ngưng theo dõi

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
7653028819867308249
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1297