Translation

2958389355547305739
English
Key English Vietnamese Actions
127329338495775339 View <x id="ICU" xid="2084023438878610739" equiv-text="{comment.totalReplies, plural, =1 {1 reply} other {{{ comment.totalReplies }} replies}}"/> from <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ video?.account?.displayName || 'the author' }}"/> Xem <x id="ICU" xid="2084023438878610739" equiv-text="{comment.totalReplies, plural, =1 {1 trả lời} other {{{ comment.totalReplies }} trả lời}}"/> từ <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ video?.account?.displayName || 'the author' }}"/>
5535545444690528619 View <x id="ICU" xid="2084023438878610739" equiv-text="{comment.totalReplies, plural, =1 {1 reply} other {{{ comment.totalReplies }} replies}}"/> Xem <x id="ICU" xid="2084023438878610739" equiv-text="{comment.totalReplies, plural, =1 {1 reply} other {{{ comment.totalReplies }} replies}}"/>
1055254162789146714 Comments are disabled. Đã tắt bình luận.
5733075023444401902 Add comment... Thêm bình luận...
982956590420630883 Markdown compatible Có thể dùng Markdown
5793595564950675122 Markdown compatible that supports: Hỗ trợ Markdown:
8422216333877786919 Auto generated links Tự nhận dạng liên kết
6365822416124232422 Break lines Ngắt dòng
2810844969104710423 bold in đậm
8497278965577453274 italic in nghiêng
7227611412155083002 Emoji shortcuts Gõ tắt Emoji
6608581312644027413 Emoji markup Emoji
381522038671562286 See complete list Xem danh sách đầy đủ
2263890353858735493 You are one step away from commenting Còn một bước nữa để có thể bình luận
7508177761852352782 You can comment using an account on any ActivityPub-compatible instance (PeerTube/Mastodon/Pleroma account for example). Bạn có thể bình luận bằng tài khoản của một máy chủ ActivityPub (ví dụ PeerTube, Mastodon, Pleroma...)
2958389355547305739 Login to comment Đăng nhập để bình luận
4817080330698362530 Markdown Emoji List Markdown Emoji
3572897237443938692 Highlighted comment Bình luận nổi bật
4502286564339177240 Reply Trả lời
2447932355167015019 This comment has been deleted Bình luận này đã bị xóa
9031514421077169181 Video redundancies Video dư thừa
3516494528184217808 1 host (without "http://") per line Mỗi dòng là một máy chủ (không cần "http://")
7651712714082200084 Your report will be sent to moderators of <x id="INTERPOLATION"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/> and will be forwarded to the comment origin (<x id="INTERPOLATION_1"/>) too<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>. Báo cáo của bạn sẽ được gửi tới kiểm duyệt viên <x id="INTERPOLATION"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/> và đồng thời chuyển tiếp tới máy chủ của người bình luận (<x id="INTERPOLATION_1"/>)<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>.
658727060940996385 Renewing the token will disallow previously configured clients from retrieving the feed until they use the new token. Proceed? Làm mới token sẽ khiến những người đăng ký feed trước đây không nhận được nữa, cho đến khi họ sử dụng token mới. Tiếp tục?
3029923402309610616 Token renewed. Update your client configuration accordingly. Đã lấy token mới. Cập nhật cấu hình ứng dụng tiếp theo đó.
5302915360176176604 SUBSCRIPTION FEED ĐĂNG KÝ FEED
2645809032917283525 Use third-party feed aggregators to retrieve the list of videos from channels you subscribed to. Sử dụng ứng dụng đọc tin thứ ba để nhận danh sách video từ những kênh bạn theo dõi.
7944777648309302794 Feed URL Feed URL
6086365181226161548 Feed Token Feed Token
6492684506192237359 ⚠️ Never share your feed token with anyone. ⚠️ Đừng bao giờ chia sẻ feed token của bạn với bất cứ ai.
270726559962362501 Renew token Lấy token mới

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
2958389355547305739
Flags
xml-text
String age
12 months ago
Source string age
12 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 558