Translation

2210418817778733727
English
Key English Vietnamese Actions
7070823964189404459 Unsubscribed from all channels of <x id="PH"/> Đã hủy đăng ký tất cả kênh của <x id="PH"/>
9201562016527884133 Unsubscribed from <x id="PH"/> Đã hủy đăng ký <x id="PH"/>
516954136005961440 Unsubscribed Đã hủy đăng ký
1000724328916033777 Multiple ways to subscribe to the current channel Có nhiều cách để đăng ký kênh này
363499678348067004 Open subscription dropdown Mở hộp xổ xuống đăng ký
4968151111061046122 Moderator Kiểm duyệt viên
2279527393438260622 Search videos, playlists, channels… Tìm video, danh sách phát, kênh…
3723085768598852106 Video removed from <x id="PH"/> Video đã bị xóa khỏi <x id="PH"/>
1056145626640340519 Video added in <x id="PH"/> at timestamps <x id="PH_1"/> Video đã được thêm vào <x id="PH"/> lúc <x id="PH_1"/>
7754186870520534716 Video added in <x id="PH"/> Đã thêm video vào <x id="PH"/>
985751964589921228 Timestamps updated Đã cập nhật thời gian
6421445850411984665 Starts at Bắt đầu
7145200412085189912 Stops at Ngừng tại
921225940108335688 and stops at và kết thúc
2909684945706361544 Delete video Xóa video
2210418817778733727 Actions for the comment Hành động đối với bình luận
7978668497183230348 Delete comment Xóa bình luận
6747218355168080191 Do you really want to delete this comment? Bạn có chắc muốn xóa bình luận này?
7837272126865175984 Comment deleted. Đã xóa bình luận.
346270517625845962 Encoder Encoder
2331557444464201331 Format name Định dạng
45739481977493163 Size Dung lượng
7742520815129539114 Bitrate Bitrate
4094960161662677662 Codec Codec
2115592966120408375 Copied Đã chép
4323470180912194028 Copy Chép
1472171759957681533 Video reported. Đã báo cáo video.
3622946684246476652 Do you really want to delete this video? Bạn thực sự muốn xóa video chứ?
3941342949736653028 Video deleted. Đã xóa video.
5072091387445907742 Actions for the reporter Hành động đối với người báo cáo
6599069899275412095 Mute reporter Ẩn người báo cáo

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
2210418817778733727
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1879