Translation

2645809032917283525
English
Key English Vietnamese Actions
6608581312644027413 Emoji markup Emoji
381522038671562286 See complete list Xem danh sách đầy đủ
2263890353858735493 You are one step away from commenting Còn một bước nữa để có thể bình luận
7508177761852352782 You can comment using an account on any ActivityPub-compatible instance (PeerTube/Mastodon/Pleroma account for example). Bạn có thể bình luận bằng tài khoản của một máy chủ ActivityPub (ví dụ PeerTube, Mastodon, Pleroma...)
2958389355547305739 Login to comment Đăng nhập để bình luận
4817080330698362530 Markdown Emoji List Markdown Emoji
3572897237443938692 Highlighted comment Bình luận nổi bật
4502286564339177240 Reply Trả lời
2447932355167015019 This comment has been deleted Bình luận này đã bị xóa
9031514421077169181 Video redundancies Video dư thừa
3516494528184217808 1 host (without "http://") per line Mỗi dòng là một máy chủ (không cần "http://")
7651712714082200084 Your report will be sent to moderators of <x id="INTERPOLATION"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/> and will be forwarded to the comment origin (<x id="INTERPOLATION_1"/>) too<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>. Báo cáo của bạn sẽ được gửi tới kiểm duyệt viên <x id="INTERPOLATION"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/> và đồng thời chuyển tiếp tới máy chủ của người bình luận (<x id="INTERPOLATION_1"/>)<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>.
658727060940996385 Renewing the token will disallow previously configured clients from retrieving the feed until they use the new token. Proceed? Làm mới token sẽ khiến những người đăng ký feed trước đây không nhận được nữa, cho đến khi họ sử dụng token mới. Tiếp tục?
3029923402309610616 Token renewed. Update your client configuration accordingly. Đã lấy token mới. Cập nhật cấu hình ứng dụng tiếp theo đó.
5302915360176176604 SUBSCRIPTION FEED ĐĂNG KÝ FEED
2645809032917283525 Use third-party feed aggregators to retrieve the list of videos from channels you subscribed to. Sử dụng ứng dụng đọc tin thứ ba để nhận danh sách video từ những kênh bạn theo dõi.
7944777648309302794 Feed URL Feed URL
6086365181226161548 Feed Token Feed Token
6492684506192237359 ⚠️ Never share your feed token with anyone. ⚠️ Đừng bao giờ chia sẻ feed token của bạn với bất cứ ai.
270726559962362501 Renew token Lấy token mới
9209781328340965816 Filter... Bộ lọc...
4965562695253171955 Clear filter Xóa bộ lọc
4266779970063047572 Video/Comment/Account Video/Bình Luận/Tài Khoản
8040881171107393560 ID
5911214550882917183 State Trạng thái
2092225601747599163 Created <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/> Đã tạo <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/>
8898602327647937914 Open actor page in a new tab Mở trang tác nhân bằng tab mới
7317290694079257887 Accepted Đã chấp nhận
4416413576346763682 Pending Đang chờ
4188654437346976139 Rejected Đã từ chối
8905995985388209337 Accept Chấp nhận

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
2645809032917283525
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 604