Translation

5793595564950675122
English
Key English Vietnamese Actions
9080034597841586171 The video is being moved to an external server, it may not work properly. Video đã chuyển sang máy chủ bên ngoài, có thể không xem được.
8619499607322327082 This video will be published on <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ video.scheduledUpdate.updateAt | date: 'full' }}"/>. Video này sẽ được đăng ở <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ video.scheduledUpdate.updateAt | date: 'full' }}"/>.
4262297989675590582 This live has not started yet. Chưa bắt đầu buổi livestream được.
4926204350710628499 This live has ended. Buổi livestream đã kết thúc.
8518611938109939710 SORT BY XẾP
6448160249466325288 Most recent first (default) Theo thời gian (mặc định)
5179007899354903649 Most replies first Theo nổi bật
7494537777006082055 No comments. Chưa có bình luận.
6390009909920475335 View <x id="ICU" xid="2084023438878610739" equiv-text="{comment.totalReplies, plural, =1 {1 reply} other {{{ comment.totalReplies }} replies}}"/> from <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ video?.account?.displayName || 'the author' }}"/> and others Xem <x id="ICU" xid="2084023438878610739" equiv-text="{comment.totalReplies, plural, =1 {1 trả lời} other {{{ comment.totalReplies }} trả lời}}"/> từ <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ video?.account?.displayName || 'the author' }}"/> và những người khác
4036338619293319383 {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 reply} other {<x id="INTERPOLATION"/> replies}} {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 trả lời} other {<x id="INTERPOLATION"/> trả lời}}
127329338495775339 View <x id="ICU" xid="2084023438878610739" equiv-text="{comment.totalReplies, plural, =1 {1 reply} other {{{ comment.totalReplies }} replies}}"/> from <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ video?.account?.displayName || 'the author' }}"/> Xem <x id="ICU" xid="2084023438878610739" equiv-text="{comment.totalReplies, plural, =1 {1 trả lời} other {{{ comment.totalReplies }} trả lời}}"/> từ <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ video?.account?.displayName || 'the author' }}"/>
5535545444690528619 View <x id="ICU" xid="2084023438878610739" equiv-text="{comment.totalReplies, plural, =1 {1 reply} other {{{ comment.totalReplies }} replies}}"/> Xem <x id="ICU" xid="2084023438878610739" equiv-text="{comment.totalReplies, plural, =1 {1 reply} other {{{ comment.totalReplies }} replies}}"/>
1055254162789146714 Comments are disabled. Đã tắt bình luận.
5733075023444401902 Add comment... Thêm bình luận...
982956590420630883 Markdown compatible Có thể dùng Markdown
5793595564950675122 Markdown compatible that supports: Hỗ trợ Markdown:
8422216333877786919 Auto generated links Tự nhận dạng liên kết
6365822416124232422 Break lines Ngắt dòng
2810844969104710423 bold in đậm
8497278965577453274 italic in nghiêng
7227611412155083002 Emoji shortcuts Gõ tắt Emoji
6608581312644027413 Emoji markup Emoji
381522038671562286 See complete list Xem danh sách đầy đủ
2263890353858735493 You are one step away from commenting Còn một bước nữa để có thể bình luận
7508177761852352782 You can comment using an account on any ActivityPub-compatible instance (PeerTube/Mastodon/Pleroma account for example). Bạn có thể bình luận bằng tài khoản của một máy chủ ActivityPub (ví dụ PeerTube, Mastodon, Pleroma...)
2958389355547305739 Login to comment Đăng nhập để bình luận
4817080330698362530 Markdown Emoji List Markdown Emoji
3572897237443938692 Highlighted comment Bình luận nổi bật
4502286564339177240 Reply Trả lời
2447932355167015019 This comment has been deleted Bình luận này đã bị xóa
9031514421077169181 Video redundancies Video dư thừa

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
5793595564950675122
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 548