Translation

8390073108781420493
English
Key English Vietnamese
7724943224457051042 Ban these users Cấm các thành viên này
4526499522377118108 Block video "<x id="INTERPOLATION"/>" Chặn video "<x id="INTERPOLATION"/>"
2992313729068029516 Block live "<x id="INTERPOLATION"/>" Chặn livestream "<x id="INTERPOLATION"/>"
7256462927215762997 Please describe the reason... Hãy mô tả lý do...
9133713232258232158 Unfederate Không liên hợp
7312374115603954471 This will ask remote instances to delete local videos Yêu cầu những máy chủ khác xóa video cục bộ
2728722206183105047 This will ask remote instances to delete this video Yêu cầu máy chủ khác xóa video này
3849007546028672808 Blocking a live will automatically terminate the live stream. Chặn livestream sẽ tự động hủy bỏ buổi livestream.
4195458579645833046 Blocked <x id="PH" equiv-text="this.videos.length"/> videos. Đã chặn <x id="PH" equiv-text="this.videos.length"/> video.
8507506914483467943 Blocked <x id="PH" equiv-text="this.getSingleVideo().name"/> Đã chặn <x id="PH" equiv-text="this.getSingleVideo().name"/>
1191071088182425837 <x id="PH"/>h <x id="PH"/>giờ
8981309282078866700 <x id="PH"/>min <x id="PH"/>phút
350798057497677761 <x id="PH"/>sec <x id="PH"/>giây
1908285951500318953 Login Đăng nhập
1909492071130899005 Sorry but there was an issue with the external login process. Please <x id="START_LINK"/>contact an administrator<x id="CLOSE_LINK"/>. Có vấn đề khi đăng nhập. Hãy <x id="START_LINK"/>liên hệ admin<x id="CLOSE_LINK"/>.
8390073108781420493 Request new verification email. Yêu cầu thư xác nhận mới
7252854992688790751 This instance allows registration. However, be careful to check the <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a class=&quot;terms-anchor&quot; (click)=&quot;onTermsClick($event, instanceInformation)&quot; href='#'&gt;"/>Terms<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/><x id="START_LINK_1" equiv-text="&lt;a class=&quot;terms-link&quot; target=&quot;_blank&quot; routerLink=&quot;/about/instance&quot; fragment=&quot;terms&quot;&gt;"/>Terms<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> before creating an account. You may also search for another instance to match your exact needs at: <x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br /&gt;"/><x id="START_LINK_2" equiv-text="&lt;a class=&quot;alert-link&quot; href=&quot;https://joinpeertube.org/instances&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;"/>https://joinpeertube.org/instances<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>. Máy chủ này cho phép đăng ký. Tuy nhiên, hãy cẩn thận đọc kỹ <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a class=&quot;terms-anchor&quot; (click)=&quot;onTermsClick($event, instanceInformation)&quot; href='#'&gt;"/>Điều khoản dịch vụ<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/><x id="START_LINK_1" equiv-text="&lt;a class=&quot;terms-link&quot; target=&quot;_blank&quot; routerLink=&quot;/about/instance&quot; fragment=&quot;terms&quot;&gt;"/>Điều khoản dịch vụ<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> trước khi tạo tài khoản. Bạn cũng có thể tham khảo thêm một số máy chủ khác tại: <x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br /&gt;"/><x id="START_LINK_2" equiv-text="&lt;a class=&quot;alert-link&quot; href=&quot;https://joinpeertube.org/instances&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;"/>https://joinpeertube.org/instances<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>.
7215649348148521605 Currently this instance doesn't allow for user registration, you may check the <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;onTermsClick($event, instanceInformation)&quot; href='#'&gt;"/>Terms<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> for more details or find an instance that gives you the possibility to sign up for an account and upload your videos there. Find yours among multiple instances at: <x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br /&gt; "/><x id="START_LINK_1" equiv-text="&lt;a class=&quot;alert-link&quot; href=&quot;https://joinpeertube.org/instances&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;"/>https://joinpeertube.org/instances<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>. Máy chủ này đã tắt đăng ký, bạn hãy đọc <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;onTermsClick($event, instanceInformation)&quot; href='#'&gt;"/>Điều khoản dịch vụ<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> để tìm hiểu thêm hoặc tìm một máy chủ khác cho phép bạn tạo tài khoản và đăng video. Danh sách những máy chủ khác: <x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br /&gt; "/><x id="START_LINK_1" equiv-text="&lt;a class=&quot;alert-link&quot; href=&quot;https://joinpeertube.org/instances&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;"/>https://joinpeertube.org/instances<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>.
2392488717875840729 User Tài khoản
3997350348765083892 Username or email address Tên người dùng hoặc địa chỉ email
1758058452376026925 ⚠️ Most email addresses do not include capital letters. ⚠️ Phần lớn địa chỉ email không cho phép viết in hoa.
1431416938026210429 Password Mật khẩu
8715156686857791956 Click here to reset your password Click vào đây để reset mật khẩu
892063502898494584 I forgot my password Quên mật khẩu
2101170466365500913 Logging into an account lets you publish content Chỉ có thể đăng video sau khi đăng nhập
3183213940445113677 Or sign in with Hoặc đăng nhập bằng
3238209155172574367 Forgot your password Quên mật khẩu
87327320394367488 We are sorry, you cannot recover your password because your instance administrator did not configure the PeerTube email system. Rất tiếc, bạn không thể reset mật khẩu bởi vì quản trị viên máy chủ không thiết lập hệ thống email PeerTube.
3188014010833256853 Enter your email address and we will send you a link to reset your password. Nhập email của bạn và chúng tôi sẽ gửi một liên kết reset mật khẩu.
1190256911880544559 An email with the reset password instructions will be sent to <x id="PH" equiv-text="this.forgotPasswordEmail"/>. The link will expire within 1 hour. Một email hướng dẫn reset mật khẩu sẽ được gửi đến <x id="PH" equiv-text="this.forgotPasswordEmail"/>. Link reset hết hạn sau 1 giờ.
4768749765465246664 Email Email

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
8390073108781420493
Flags
xml-text
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 190