Translation

2384897339170501794
English
Key English Vietnamese Actions
4539246224625965241 Comments of <x id="PH"/> will be deleted in a few minutes Bình luận của <x id="PH"/> sẽ bị xóa ngay bây giờ
3204306399736151644 Comments list Danh sách bình luận
7427986413651551775 Video comments Bình luận video
289582790179344391 This view also shows comments from muted accounts. Điều này cũng có hiện bình luận từ những tài khoản đã ẩn.
4523382115569186450 Showing <x id="INTERPOLATION"/> to <x id="INTERPOLATION_1"/> of <x id="INTERPOLATION_2"/> comments Đang hiện từ <x id="INTERPOLATION"/> tới <x id="INTERPOLATION_1"/> trong tổng số <x id="INTERPOLATION_2"/> bình luận
6110554376228744887 Select all rows Chọn toàn bộ hàng
2719284837486030903 Job type Loại công việc
6170245880855918780 Job state Trạng thái công việc
2296681895307893686 any bất kỳ
3067132953487445901 Showing <x id="INTERPOLATION"/> to <x id="INTERPOLATION_1"/> of <x id="INTERPOLATION_2"/> jobs Đang hiện từ <x id="INTERPOLATION"/> tới <x id="INTERPOLATION_1"/> trong tổng số <x id="INTERPOLATION_2"/> công việc
8650499415827640724 Type Kiểu
3901868627411944813 Priority <x id="START_SMALL_TEXT" ctype="x-small" equiv-text="&lt;small&gt;"/>(1 = highest priority)<x id="CLOSE_SMALL_TEXT" ctype="x-small" equiv-text="&lt;/small&gt;"/> Ưu tiên <x id="START_SMALL_TEXT" ctype="x-small" equiv-text="&lt;small&gt;"/>(1 = ưu tiên cao nhất)<x id="CLOSE_SMALL_TEXT" ctype="x-small" equiv-text="&lt;/small&gt;"/>
3419681791450150574 Progress Tiến trình
914197284349366734 No jobs found. Không tìm thấy công việc nào.
2713421326605345655 No <x id="START_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;code&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ jobType }}"/><x id="CLOSE_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;/code&gt; "/> jobs found. Không <x id="START_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;code&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ jobType }}"/><x id="CLOSE_TAG_CODE" ctype="x-code" equiv-text="&lt;/code&gt; "/> công việc tìm thấy.
2384897339170501794 No <x id="START_TAG_SPAN"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN"/> jobs found. Không <x id="START_TAG_SPAN"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN"/> công việc tìm thấy.
4457061340457477073 No <x id="START_TAG_CODE"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_TAG_CODE"/> jobs found that are <x id="START_TAG_SPAN"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN"/>. Không <x id="START_TAG_CODE"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_TAG_CODE"/> công việc tìm thấy là <x id="START_TAG_SPAN"/><x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN"/>.
1102717806459547726 Refresh Làm tươi
6052766076365105714 now now
8984988128489304664 Filter logs by tags Lọc nhật ký hoạt động bằng tag
3894950702316166331 Loading... Đang tải...
1570003374195931619 No log. Không có nhật ký nhật động.
2232767208623640457 By <x id="INTERPOLATION"/> -&gt; Bởi <x id="INTERPOLATION"/> -&gt;
7396175500300709096 INSTANCE MÁY CHỦ
8953033926734869941 Name Tên
2973928033612762715 Short description Mô tả ngắn
7794655859478571096 Main instance categories Những thể loại chính của máy chủ
6588040559347368313 Add a new category Thêm thể loại mới
8953934448427251062 The <x id="START_LINK"/>sharing system<x id="CLOSE_LINK"/> implies that some technical information about your system (such as a public IP address) can be sent to other peers, but greatly helps to reduce server load. <x id="START_LINK"/>Hệ thống chia sẻ<x id="CLOSE_LINK"/> có thể công khai vài thông tin về thiết bị của bạn (ví dụ như địa chỉ IP) tới những peer khác, nhưng nó giúp server hạn chế quá tải.
34094919610906740 Help share videos being played Giúp chia sẻ phát video
6236140336967052987 When on a video page, directly start playing the video. Tự động phát khi mở một trang video.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
2384897339170501794
Flags
xml-text
String age
12 months ago
Source string age
12 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 746