Translation

4733690367258997247
English
Key English Vietnamese Actions
2123659921722214537 Views Lượt xem
3208627574396957172 Search index is unavailable. Retrying with instance results instead. Không thể tìm kiếm tất cả. Thay vào đó, hãy thử lại với kết quả chỉ ở máy chủ.
307702206382241469 Search error Lỗi tìm kiếm
6183000905044663854 Search <x id="PH" equiv-text="this.currentSearch"/> Tìm kiếm <x id="PH" equiv-text="this.currentSearch"/>
8491751845906232809 PeerTube instance host filter is invalid Bộ lọc máy chủ lưu trữ PeerTube không hợp lệ
4580988005648117665 Search Tìm kiếm
320689395528621696 Navigate between plugins and themes Chuyển đổi giữa tiện ích và chủ đề
7804724824750282316 <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ pagination.totalItems | myNumberFormatter }}"/> <x id="ICU" xid="3148804384763272950" equiv-text="{pagination.totalItems, plural, =1 {result} other {results}}"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ pagination.totalItems | myNumberFormatter }}"/> <x id="ICU" xid="3148804384763272950" equiv-text="{pagination.totalItems, plural, =1 {kết quả} other {kết quả}}"/>
8392321423487952834 1 year ago 1 năm trước
1995871740249853660 <x id="PH" equiv-text="interval"/> month(s) ago <x id="PH" equiv-text="interval"/> tháng trước
6874778750344205852 1 month ago 1 tháng trước
3626585509896494177 <x id="PH" equiv-text="interval"/> week(s) ago <x id="PH" equiv-text="interval"/> tuần trước
4853543308896023917 <x id="PH" equiv-text="interval"/> day(s) ago <x id="PH" equiv-text="interval"/> ngày trước
1345947856864087664 <x id="PH" equiv-text="interval"/> hour(s) ago <x id="PH" equiv-text="interval"/> giờ trước
8256466313580256940 <x id="PH"/> min ago <x id="PH"/> phút trước
4733690367258997247 just now vừa xong
2222108104954671970 <x id="PH"/> sec <x id="PH"/> giây
8489397598480880903 {interval, plural, =1 {1 year ago} other {<x id="interval"/> years ago}} {interval, plural, =1 {1 năm trước} other {<x id="interval"/> năm trước}}
599762045687999334 {interval, plural, =1 {1 month ago} other {<x id="interval"/> months ago}} {interval, plural, =1 {1 tháng trước} other {<x id="interval"/> tháng trước}}
4951459525104027759 {interval, plural, =1 {1 week ago} other {<x id="interval"/> weeks ago}} {interval, plural, =1 {1 tuần trước} other {<x id="interval"/> tuần trước}}
2471141982657856893 {interval, plural, =1 {1 day ago} other {<x id="interval"/> days ago}} {interval, plural, =1 {1 ngày trước} other {<x id="interval"/> ngày trước}}
8562677309401914974 {interval, plural, =1 {1 hour ago} other {<x id="interval"/> hours ago}} {interval, plural, =1 {1 giờ trước} other {<x id="interval"/> giờ trước}}
3613007385964514320 <x id="PH" equiv-text="interval"/> year(s) ago <x id="PH" equiv-text="interval"/> năm trước
6499699285816188400 Abuse reports Báo cáo vi phạm
4930506384627295710 Settings Cài đặt
9178182467454450952 Confirm Xác nhận
7784486624424057376 Instance name is required. Bắt buộc có tên máy chủ.
3281212084219111058 Short description should not be longer than 250 characters. Mô tả ngắn không được dài hơn 250 ký tự.
6033463036257195528 Twitter username is required. Bắt buộc điền tài khoản Twitter.
8198703669620791633 Previews cache size is required. Kích thước bộ nhớ cache của bản xem trước là bắt buộc.
3971192070835972256 Previews cache size must be greater than 1. Kích thước bộ nhớ cache của các bản xem trước phải lớn hơn 1.

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a year ago
User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
4733690367258997247
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1633