Translation

2331557444464201331
English
Key English Vietnamese
4968151111061046122 Moderator Người quản trị
2279527393438260622 Search videos, playlists, channels… Tìm video, danh sách phát, kênh…
3723085768598852106 Video removed from <x id="PH"/> Video đã bị xóa khỏi <x id="PH"/>
1056145626640340519 Video added in <x id="PH"/> at timestamps <x id="PH_1"/> Video được thêm vào <x id="PH"/> at timestamps <x id="PH_1"/>
7754186870520534716 Video added in <x id="PH"/> Đã thêm video trong <x id="PH"/>
985751964589921228 Timestamps updated Đã cập nhật thời gian
6421445850411984665 Starts at Bắt đầu từ
7145200412085189912 Stops at Ngừng tại
921225940108335688 and stops at và ngừng tại
2909684945706361544 Delete video Xóa video
2210418817778733727 Actions for the comment Hành động đối với bình luận
7978668497183230348 Delete comment Xóa bình luận
6747218355168080191 Do you really want to delete this comment? Bạn có chắc muốn xóa bình luận này?
7837272126865175984 Comment deleted. Đã xóa bình luận.
346270517625845962 Encoder Encoder
2331557444464201331 Format name Định dạng
45739481977493163 Size Dung lượng
7742520815129539114 Bitrate Bitrate
4094960161662677662 Codec Codec
2115592966120408375 Copied Đã chép.
4323470180912194028 Copy Chép
1472171759957681533 Video reported. Đã báo cáo video.
3622946684246476652 Do you really want to delete this video? Bạn thực sự muốn xóa video chứ?
3941342949736653028 Video deleted. Đã xóa video.
5072091387445907742 Actions for the reporter Hành động đối với người báo cáo
6599069899275412095 Mute reporter Ẩn người báo cáo
3099741642167775297 Download Tải về
7672331870004528654 Display live information Hiện thông tin buổi livestream
4021752662928002901 Update Cập nhật
420763834450076269 Block Chặn
6521421218398377925 Run HLS transcoding Bắt đầu chuyển mã HLS

Loading…

User avatar kantcer

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

8 months ago
User avatar kantcer

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

8 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
2331557444464201331
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1807