Translation

2384409178337534505
English
Key English Vietnamese Actions
5165245100010036661 720p 720p
7709767791012306261 1080p 1080p
3671005503070777897 1440p 1440p
597839553814574067 2160p 2160p
3957742085471141221 Auto (via ffmpeg) Tự động (ffmpeg)
3642770981085338761 Followers of your instance Những người theo dõi máy chủ của bạn
931255636742351800 No limit Không giới hạn
5250062810079582285 1 hour 1 giờ
8662356672298904015 3 hours 3 giờ
1794624538833178491 5 hours 5 giờ
4941148355486671862 10 hours 10 giờ
6659155428791414865 x264, targeting maximum device compatibility x264, tương thích tối đa với thiết bị
1473738049081128420 Estimating a server's capacity to transcode and stream videos isn't easy and we can't tune PeerTube automatically. Việc ước tính khả năng chuyển mã và phát trực tuyến video của máy chủ không dễ dàng và chúng tôi không thể tự động điều chỉnh PeerTube.
9122600735711449044 However, you may want to read our guidelines before tweaking the following values. Mặc dù vậy, bạn vẫn nên đọc hướng dẫn của chúng tôi trước khi tùy biến những tham số.
9035429011363248302 Read guidelines Đọc hướng dẫn
2384409178337534505 Process uploaded videos so that they are in a streamable form that any device can play. Though costly in resources, this is a critical part of PeerTube, so tread carefully. Xử lý những video đã upload để chúng có thể phát được trên mọi thiết bị. Điều này hao tốn tài nguyên và là một phần của PeerTube, nên hãy xử lý cẩn thận.
1618463615802675111 threads luồng
593234948551881507 thread luồng
709846045064893539 Updating instance configuration from the web interface is disabled by the system administrator. Thay đổi cấu hình máy chủ từ giao diện web đã bị tắt bởi quản trị viên hệ thống.
1305357231288135414 Homepage Trang chính
5037437391296624618 Information Thông tin
8643289769990675407 Basic Cơ bản
2060042292048624940 Configuration updated. Đã cập nhật cấu hình.
6920964195632624609 INSTANCE HOMEPAGE TRANG CHÍNH CỦA MÁY CHỦ
3203902538239082422 You enabled signup: we automatically enabled the "Block new videos automatically" checkbox of the "Videos" section just below. Bạn đã mở đăng ký: chúng tôi đã bật hộp kiểm"Tự động khóa video mới" của mục "Video" bên dưới.
6284468333579755406 Edit custom configuration Sửa tùy chỉnh cấu hình
6549061957433635758 Process domains Xử lý tên miền
1909009883731319373 Report <x id="PH"/> Báo cáo <x id="PH"/>
5065410539274460415 Account reported. Đã báo cáo người dùng.
6245265026120479954 Comment reported. Đã báo cáo bình luận.
2127446333083057097 Domain is required. Yêu cầu tên miền.

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

a month ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
2384409178337534505
Flags
xml-text
String age
12 months ago
Source string age
12 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1222