Translation

7692347838587821095
English
Key English Vietnamese
6124612368324200166 Banned users Thành viên đã vô hiệu hóa
5642198289374753866 Showing <x id="INTERPOLATION"/> to <x id="INTERPOLATION_1"/> of <x id="INTERPOLATION_2"/> users Đang hiện <x id="INTERPOLATION"/> đến <x id="INTERPOLATION_1"/> của <x id="INTERPOLATION_2"/> người dùng
2049290282534091182 Moderation Kiểm duyệt
746099155736913817 Video blocks Chặn video
7815838401315213887 Muted accounts Tài khoản đã tắt tiếng
5668793810321242853 Muted servers Máy chủ đã tắt tiếng
2343069726009080052 Video <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/> Video <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/>
3122686335401195400 Total size Dung lượng tổng
4488103364313252005 List redundancies Danh sách những dư thừa
7423116442791683693 Your instance doesn't mirror any video. Máy chủ của bạn không ánh xạ video nào.
1944582937285351613 Your instance has no mirrored videos. Máy chủ của bạn không có ánh xạ video nào.
7292311893283564173 Enabled strategies stats Đã bật thông số chiến thuật
7595922272001217567 No redundancy strategy is enabled on your instance. Không chiến thuật dư thừa nào bật trên máy chủ của bạn.
7574091010118901399 Sensitive Nhạy cảm
2478877938420291792 Unfederated Không được liên kết
7692347838587821095 Date <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/> Ngày <x id="START_TAG_P-SORTICON" ctype="x-p-sortIcon" equiv-text="&lt;p-sortIcon&gt;"/> <x id="CLOSE_TAG_P-SORTICON" ctype="x-p-sortIcon" equiv-text="&lt;/p-sortIcon&gt;"/>
1451763834047485033 Select this row Chọn hàng này
4043531994869127329 See full comment Xem bình luận đầy đủ
3193976279273491157 Actions Hành động
8390803680962035202 Follower Người theo dõi
4691552465058437520 Commented video Video đã bình luận
7266085473379376028 No comments found matching current filters. Không có bình luận nào trùng khớp.
2398388496754671928 No comments found. Không có bình luận nào.
4604870995665811499 Local comments Những bình luận ở máy chủ
2721988499779041837 Remote comments Những bình luận từ xa
1420624050293070194 No abuses found matching current filters. Không xâm phạm nào trùng khớp với bộ lọc gần đây.
639328713281980021 No abuses found. Không tìm thấy xâm phạm.
1807029821872995706 Unsolved reports Báo cáo chưa xử lý
2570256912317308673 Accepted reports Báo cáo đã xử lý xong
4335414817109654558 Refused reports Những báo cáo đã từ chối
5604806676748121035 Reports with blocked videos Những báo cáo với video đã chặn

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Trailing space

Source and translation do not both end with a space

Fix string

Reset

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
7692347838587821095
Flags
xml-text
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 619