Translation

7008439939460403347
English
Key English Vietnamese
5972374600810542430 Delete HLS files Xóa những tập tin HLS
3844238590532933757 Delete WebTorrent files Xóa những tập tin WebTorrent
1950057220179636309 Save to playlist Đã lưu vào danh sách phát
8272123190776748811 You need to be <a href="/login">logged in</a> to rate this video. Bạn cần <a href="/login">đăng nhập</a> để đánh giá video này.
4503408361537553733 Mirror Mirror
2631340539474479416 Subtitles Phụ đề
4814285799071780083 Remove Hủy bỏ
6871668720687277843 Remove & re-draft Bỏ & chỉnh sửa
60216491008745400 Actions on comment Hành động đối với bình luận
992317512448454409 {VAR_PLURAL, plural, =0 {Comments} =1 {1 Comment} other {<x id="INTERPOLATION"/> Comments}} {VAR_PLURAL, plural, =0 {Bình luận} =1 {1 Bình luận} other {<x id="INTERPOLATION"/> Bình luận}}
4903651219400691248 Mute account Ẩn tài khoản
4021487547497211597 Open video actions Mở hành động video
3076101305843397295 Do you really want to unblock <x id="PH" equiv-text="this.video.name"/>? It will be available again in the videos list. Bạn chắc chắn bỏ chặn <x id="PH" equiv-text="this.video.name"/>? Nó sẽ hiện lại trong danh sách video.
8359747231611535508 Unblock <x id="PH" equiv-text="this.video.name"/> Bỏ chặn <x id="PH" equiv-text="this.video.name"/>
3719503424625455635 Mute server account Ẩn tài khoản máy chủ
7008439939460403347 Report Báo cáo
829951422090160526 Reported part Phần đã báo cáo
4388879716045736175 Note Ghi chú
7234922541542636802 The video was deleted Video này đã bị xóa
872792317034860453 Comment: Bình luận:
397679576231234820 Messages with the reporter Nhắn tin với người báo cáo
7417592908147948728 Messages with the moderation team Nhắn tin với đội ngũ kiểm duyệt
1684858568733486744 No messages for now. Chưa có tin nhắn.
2137920566277687382 Add a message Soạn tin nhắn
4058575476871566236 Published Đã xuất bản
1747928867514972971 Publication scheduled on Đã lên lịch xuất bản vào
5093002376262354382 Transcoding failed Chuyển mã thất bại
4887724548587271148 Waiting transcoding Đang chờ chuyển mã
4517785179607945981 To transcode Để chuyển mã
3299576663551440736 To import Để nhập video
8492933894084361602 Subscribe to RSS feed "<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ title }}"/>" Đăng ký RSS "<x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ title }}"/>"

Loading…

User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string yesterday
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 4 days ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 8 days ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 2 weeks ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 2 weeks ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 3 weeks ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string a month ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string a month ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 2 months ago
User avatar None

Found duplicated string

PeerTube / angularVietnamese

Found duplicated string 3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
7008439939460403347
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1797