Translation

7585826646011739428
English
Key English Vietnamese
9088099192924395359 Are you sure you want to delete <x id="PH" equiv-text="videos.length"/> HLS streaming playlists? Bạn có chắc chắn xóa <x id="PH" equiv-text="videos.length"/> những danh sách phát trực tiếp HLS?
5442133371267277333 Are you sure you want to delete WebTorrent files of <x id="PH" equiv-text="videos.length"/> videos? Bạn có chắc chắn xóa những tập tin WebTorrent của <x id="PH" equiv-text="videos.length"/> video?
1571742433738679426 Files were removed. Đã xóa bỏ các tập tin.
7054344823477412274 Transcoding jobs created. Đã tạo công việc chuyển mã.
3514509630940272440 Sensitive Nhạy cảm
7708270344948043036 <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ playlist.videoChannelBy }}"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ playlist.videoChannelBy }}"/>
3044142083883783523 Updated <x id="INTERPOLATION"/> Cập nhật <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ playlist.updatedAt | myFromNow }}"/>
5643561794785412000 Unavailable Không khả dụng
6381490568322624964 Deleted Đã xóa
5263519165976128456 Edit starts/stops at Chọn bắt đầu/kết thúc ở
3768927257183755959 Save Lưu
8890926675057871150 Delete from <x id="INTERPOLATION"/> Xóa khỏi <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ playlist?.displayName }}"/>
834805431202576194 No results. Không có kết quả.
3594371452042277118 Videos with the most interactions for recent videos, minus user history Những video gần đây được tương tác nhiều nhất
158575725114802951 Only live videos Chỉ video livestream
7585826646011739428 Edit Sửa
5293515551330482519 Truncated preview Xem trước rút gọn
80730865601179554 Complete preview Xem trước đầy đủ
8644431249513874405 &lt;a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Markdown#Example" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;Markdown&lt;/a&gt; compatible that supports: &lt;a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Markdown#Example" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;Markdown&lt;/a&gt; hỗ trợ tương thích:
146235964740293376 Recommended Đề xuất
1779391511451594552 Using an ActivityPub account Sử dụng tài khoản ActivityPub
3372646000533908418 Subscribe with a remote account: Đăng ký bằng tài khoản ở máy chủ khác
6691897331062834756 Subscribe with an account on this instance Đăng ký bằng tài khoản máy chủ này
1740917574463702967 Subscribe with your local account Đăng ký bằng tài khoản nội bộ
7639191791633609999 The live stream will be automatically terminated. Buổi livestream sẽ tự động bị hủy bỏ.
8023282004085823427 <x id="PH" equiv-text="this.video.name"/> will be duplicated by your instance. <x id="PH" equiv-text="this.video.name"/> sẽ bị trùng lặp trên máy chủ của bạn.
4140366911638662173 Do you really want to remove "<x id="PH" equiv-text="this.video.name"/>" files? Bạn có chắc chắn xóa tập tin "<x id="PH" equiv-text="this.video.name"/>"?
2955645766721124100 Remove "<x id="PH" equiv-text="this.video.name"/>" files Xóa tập tin "<x id="PH" equiv-text="this.video.name"/>"
7758350391886784213 Removed files of <x id="PH" equiv-text="video.name"/>. Đã xóa những tập tin <x id="PH" equiv-text="video.name"/>.
6279087330074580345 Transcoding jobs created for <x id="PH" equiv-text="video.name"/>. Đã tạo công việc chuyển mã cho <x id="PH" equiv-text="video.name"/>.
2949829240129672512 Using a syndication feed Sử dụng feed

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
7585826646011739428
Flags
xml-text
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 117