Translation

4493457595110310369
English
Key English Vietnamese Actions
1394835141143590910 Start at Bắt đầu tại
5964984095397511808 Stop at Kết thúc tại
2816407313459209541 Your report will be sent to moderators of <x id="INTERPOLATION"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/> and will be forwarded to the video origin (<x id="INTERPOLATION_1"/>) too<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>. Báo cáo của bạn sẽ được gửi tới kiểm duyệt viên <x id="INTERPOLATION"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/> và đồng thời chuyển tiếp tới nơi lưu trữ gốc của video (<x id="INTERPOLATION_1"/>)<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>.
6990204431018013063 Please describe the issue... Thêm mô tả vấn đề...
5201790281220738609 Search playlists Tìm danh sách phát
6056859576122955708 Create a private playlist Tạo danh sách phát riêng tư
2409672154570643758 Display name Tên hiển thị
2193037168694505715 Short text to tell people how they can support the channel (membership platform...).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; When a video is uploaded in this channel, the video support field will be automatically filled by this text. Nói cho người dùng biết cách họ có thể bảo trợ kênh (nền tảng chuyển tiền...).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Khi một video được tải lên kênh, phần hỗ trợ video sẽ hiển thị văn bản này.
6438815964972582865 The following link contains a private token and should not be shared with anyone. Đường dẫn chứa một token riêng tư và không nên chia sẻ với bất cứ ai.
7513076467032912668 Format Định dạng
7385834259346199883 Video stream Video
5496771215105419189 Audio stream Audio
6316149158173629264 Direct download Tải trực tiếp
5910455707959454672 Torrent (.torrent file) Torrent (tập tin .torrent)
5830517253429165613 Advanced Nâng cao
4493457595110310369 Simple Thu gọn
1006562256968398209 video video
6995024616159044376 Your video quota is exceeded with this video (video size: <x id="PH" equiv-text="videoSizeBytes"/>, used: <x id="PH_1" equiv-text="videoQuotaUsedBytes"/>, quota: <x id="PH_2" equiv-text="videoQuotaBytes"/>) Bạn đã dùng hết dung lượng cho phép với video này (dung lượng video: <x id="PH" equiv-text="videoSizeBytes"/>, đã dùng: <x id="PH_1" equiv-text="videoQuotaUsedBytes"/>, dung lượng cho phép: <x id="PH_2" equiv-text="videoQuotaBytes"/>)
7873395933409147217 Your daily video quota is exceeded with this video (video size: <x id="PH" equiv-text="videoSizeBytes"/>, used: <x id="PH_1" equiv-text="quotaUsedDailyBytes"/>, quota: <x id="PH_2" equiv-text="quotaDailyBytes"/>) Bạn đã dùng hết dung lượng hàng ngày cho phép với video này (dung lượng video: <x id="PH" equiv-text="videoSizeBytes"/>, đã dùng: <x id="PH_1" equiv-text="quotaUsedDailyBytes"/>, dung lượng cho phép: <x id="PH_2" equiv-text="quotaDailyBytes"/>)
5235042777215655908 subtitles phụ đề
6325096236207614377 Reason... Lí do...
1781854282711822539 Mute to also hide videos/comments Ẩn luôn video/bình luận
1080230904501320275 {count, plural, =1 {1 user banned.} other {<x id="count"/> users banned.}} {count, plural, =1 {1 người dùng bị cấm.} other {<x id="count"/> người dùng bị cấm.}}
2330577642930707695 Cancel Hủy
935187492052582731 Submit Gửi
8343217707114977013 The contact form is not enabled on this instance. Máy chủ này ẩn mục liên hệ.
5108124319304980502 Report video "<x id="INTERPOLATION"/>" Báo cáo video "<x id="INTERPOLATION"/>"
5471125870639393916 What is the issue? Video này có vấn đề gì?
2466846716878254816 Element <x id="PH" equiv-text="param"/> not found Không tìm thấy thành phần <x id="PH" equiv-text="param"/>
7539427273132299890 Unlisted Hạn chế
3686284950598311784 Private Riêng tư

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
4493457595110310369
Flags
xml-text
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 86