Translation

1684597533616494551
English
Key English Vietnamese Actions
2436106664506839309 Your video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> has been published Video <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> của bạn đã tải lên xong
7130219900907848048 <x id="START_LINK"/>Your video import<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> succeeded <x id="START_LINK"/>Video nhập từ nguồn khác<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> thành công
2099623308096969132 <x id="START_LINK"/>Your video import<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> failed <x id="START_LINK"/>Video bạn nhập<x id="CLOSE_LINK"/> <x id="INTERPOLATION"/> không tải lên thành công
3371351937331192777 User <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> registered on your instance Người dùng <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> đăng ký máy chủ của bạn
4404295482394146814 <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> is following <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/>your channel <x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER_1"/>your account<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/> <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> đang theo dõi <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/>kênh của bạn<x id="INTERPOLATION_1"/><x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER_1"/>tài khoản của bạn<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>
5504059606863599420 <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.accountUrl&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.comment.account.displayName }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> mentioned you on <x id="START_LINK_1" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.commentUrl&quot;&gt;"/>video <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.comment.video.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.accountUrl&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.comment.account.displayName }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>nhắc tới bạn trong <x id="START_LINK_1" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.commentUrl&quot;&gt;"/>video <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.comment.video.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>
5354239156470982824 Your instance has <x id="START_LINK"/>a new follower<x id="CLOSE_LINK"/> (<x id="INTERPOLATION"/>) <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/> awaiting your approval<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/> Máy chủ của bạn có <x id="START_LINK"/>một người theo dõi mới<x id="CLOSE_LINK"/> (<x id="INTERPOLATION"/>) <x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/> đang chờ được duyệt<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>
325842756252267394 Your instance automatically followed <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/> Máy chủ của bạn tự động theo dõi <x id="START_LINK"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_LINK"/>
363592786729553688 <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.pluginUrl&quot; [queryParams]=&quot;notification.pluginQueryParams&quot;&gt;"/>A new version of the plugin/theme <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.plugin.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> is available: <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.plugin.latestVersion }}"/> <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.pluginUrl&quot; [queryParams]=&quot;notification.pluginQueryParams&quot;&gt;"/>Có bản cập nhật tiện ích/chủ đề mới <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.plugin.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> đang chờ cập nhật: <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{ notification.plugin.latestVersion }}"/>
5055099158245592648 <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [href]=&quot;notification.peertubeVersionLink&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferer&quot;&gt;"/>A new version of PeerTube<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> is available: <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.peertube.latestVersion }}"/> <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [href]=&quot;notification.peertubeVersionLink&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferer&quot;&gt;"/>Một phiên bản PeerTube mới<x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> đang chờ cập nhật: <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.peertube.latestVersion }}"/>
731573110355765429 Your video <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.videoUrl&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.video.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> edition has finished Phiên bản mới của video <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a (click)=&quot;markAsRead(notification)&quot; [routerLink]=&quot;notification.videoUrl&quot;&gt;"/><x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ notification.video.name }}"/><x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/> đã được biên tập xong
5421414445136873229 The notification points to content now unavailable Thông báo về nội dung này không khả dụng
3321250177023376249 Change your avatar Đổi ảnh đại diện
8411430224810427392 Remove avatar Xóa ảnh đại diện
8817917090143649804 Account muted Đã ẩn tài khoản
1684597533616494551 Server muted Đã ẩn máy chủ
5924559757556526785 Save to Lưu vào
8432562579042371182 Options Tùy chọn
1394835141143590910 Start at Bắt đầu tại
5964984095397511808 Stop at Kết thúc tại
2816407313459209541 Your report will be sent to moderators of <x id="INTERPOLATION"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/> and will be forwarded to the video origin (<x id="INTERPOLATION_1"/>) too<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>. Báo cáo của bạn sẽ được gửi tới kiểm duyệt viên <x id="INTERPOLATION"/><x id="START_TAG_NG_CONTAINER"/> và đồng thời chuyển tiếp tới nơi lưu trữ gốc của video (<x id="INTERPOLATION_1"/>)<x id="CLOSE_TAG_NG_CONTAINER"/>.
6990204431018013063 Please describe the issue... Thêm mô tả vấn đề...
5201790281220738609 Search playlists Tìm danh sách phát
6056859576122955708 Create a private playlist Tạo danh sách phát riêng tư
2409672154570643758 Display name Tên hiển thị
2193037168694505715 Short text to tell people how they can support the channel (membership platform...).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; When a video is uploaded in this channel, the video support field will be automatically filled by this text. Nói cho người dùng biết cách họ có thể bảo trợ kênh (nền tảng chuyển tiền...).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Khi một video được tải lên kênh, phần hỗ trợ video sẽ hiển thị văn bản này.
6438815964972582865 The following link contains a private token and should not be shared with anyone. Đường dẫn chứa một token riêng tư và không nên chia sẻ với bất cứ ai.
7513076467032912668 Format Định dạng
7385834259346199883 Video stream Video
5496771215105419189 Audio stream Audio
6316149158173629264 Direct download Tải trực tiếp

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

6 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
1684597533616494551
Flags
xml-text
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 64