Translation

8491751845906232809
English
Key English Vietnamese Actions
5036991421517255667 Cannot load more videos. Try again later. Không thể tải thêm video. Thử lại sau.
4873149362496451858 Last 7 days 7 ngày qua
2949150997160654358 Last 30 days 30 ngày qua
5328600704510694984 Last 365 days 365 ngày qua
2392481201920342009 VOD videos Video VOD
2180217594100853008 Live videos Video livestream
8487565500496466433 Short (< 4 min) Ngắn (< 4 phút)
3642535017283477339 Medium (4-10 min) Trung bình (4-10 phút)
6613870447286561244 Long (> 10 min) Dài (> 10 phút)
1787083504545967 Relevance Liên quan
7944277186358179990 Publish date Ngày đăng
2123659921722214537 Views Lượt xem
3208627574396957172 Search index is unavailable. Retrying with instance results instead. Không thể tìm kiếm tất cả. Thay vào đó, hãy thử lại với kết quả chỉ ở máy chủ.
307702206382241469 Search error Lỗi tìm kiếm
6183000905044663854 Search <x id="PH" equiv-text="this.currentSearch"/> Tìm kiếm <x id="PH" equiv-text="this.currentSearch"/>
8491751845906232809 PeerTube instance host filter is invalid Bộ lọc máy chủ lưu trữ PeerTube không hợp lệ
4580988005648117665 Search Tìm kiếm
320689395528621696 Navigate between plugins and themes Chuyển đổi giữa tiện ích và chủ đề
7804724824750282316 <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ pagination.totalItems | myNumberFormatter }}"/> <x id="ICU" xid="3148804384763272950" equiv-text="{pagination.totalItems, plural, =1 {result} other {results}}"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ pagination.totalItems | myNumberFormatter }}"/> <x id="ICU" xid="3148804384763272950" equiv-text="{pagination.totalItems, plural, =1 {kết quả} other {kết quả}}"/>
8392321423487952834 1 year ago 1 năm trước
1995871740249853660 <x id="PH" equiv-text="interval"/> month(s) ago <x id="PH" equiv-text="interval"/> tháng trước
6874778750344205852 1 month ago 1 tháng trước
3626585509896494177 <x id="PH" equiv-text="interval"/> week(s) ago <x id="PH" equiv-text="interval"/> tuần trước
4853543308896023917 <x id="PH" equiv-text="interval"/> day(s) ago <x id="PH" equiv-text="interval"/> ngày trước
1345947856864087664 <x id="PH" equiv-text="interval"/> hour(s) ago <x id="PH" equiv-text="interval"/> giờ trước
8256466313580256940 <x id="PH"/> min ago <x id="PH"/> phút trước
4733690367258997247 just now vừa xong
2222108104954671970 <x id="PH"/> sec <x id="PH"/> giây
8489397598480880903 {interval, plural, =1 {1 year ago} other {<x id="interval"/> years ago}} {interval, plural, =1 {1 năm trước} other {<x id="interval"/> năm trước}}
599762045687999334 {interval, plural, =1 {1 month ago} other {<x id="interval"/> months ago}} {interval, plural, =1 {1 tháng trước} other {<x id="interval"/> tháng trước}}
4951459525104027759 {interval, plural, =1 {1 week ago} other {<x id="interval"/> weeks ago}} {interval, plural, =1 {1 tuần trước} other {<x id="interval"/> tuần trước}}

Loading…

User avatar honhatduy

Translation changed

PeerTube / angularVietnamese

10 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Key
8491751845906232809
Flags
xml-text
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
client/src/locale/angular.vi-VN.xlf, string 1622